Uğur Arslantaş, Bilal Boztosun, Lütfi Öcal, Müslüm Şahi̇n, Mehmet Emin Kalkan

Anahtar Kelimeler: Stent greft, endovasküler abdominal aort onarımı, torasik endovasküler aortik onarım, aortik anevrizma, aortik diseksiyon

Özet

Giriş: Retrospektif bu çalışmanın amaçı, endovasküler abdominal aort onarım (EVAR) ve torasik aortik onarım (TEVAR) erken dönem sonuçlarını değerlendirmek ve hastanemizin erken dönem tecrübesini incelemektir. Hastalar ve Yöntem: Ocak 2009 ile Aralık 2011 tarihleri arasında EVAR ve TEVAR işlemi uygulanan tüm hastalar incelenmiştir. İşlem öncesi, işlem ve işlem sonrası veriler retropektif olarak değerlendirildi. Bulgular: Çalışma periyodunda 46 hastaya TEVAR, 25 hastaya EVAR uygulandı. Endovasküler girişim yapılan hastaların ortalama yaşı 63.7 yıldı. Cihazları yerleştirme başarısı %100'dü. İlave işlem olarak TEVAR olguları içim subklaviyen revaskülarizasyonu (1, %4), aortik debranching (3, %12); EVAR olguları için femoral revaskülarizasyon (1, %2.1) işlemi uygulanmıştır. Acil olgulardaki hastane içi ölüm oranı, elektif olgulara göre daha yüksek izlendi (%13.3 vs. %5.3). Sonuç: Torasik ve aortik endovasküler onarım erken dönem tecrübe sonuçlarımız umut vericidir. Endovasküler stent greftle aortik patolojilerin onarımı öğrenme dönemlerinde bile etkili bir işlemdir.