Faysal Şaylık, Murat Selçuk, Mustafa Etli̇

Anahtar Kelimeler: Atriyal fibrilasyon, trombosit/lenfosit oranı, CHA2DS2-VASc skoru, tromboemboli riski

Özet

Giriş: Atriyal fibrilasyonlu hastalarda tromboemboli riskini belirlemede en yaygın kullanılan skorlama sistemi CHA2DS2-VASc skorudur. Trombosit/lenfosit oranı (TLO) özellikle kanser hastalarında tanımlanan inflamasyonun önemli bir belirtecidir. Bizim bu çalışmamızın amacı kapağa bağlı olmayan atriyal fibrilasyonlu (KBOAF) hastalarda, TLO ile CHA2DS2-VASc skoru arasındaki ilişkiyi araştırmaktır. Hastalar ve Yöntem: Bu retrospektif çalışmada, kliniğimize 2010 ve 2016 yılları arasında başvuran 184 kapağa bağlı olmayan atriyal fibrilasyonlu hastanın (ortalama yaş 68 ± 11.4 ve % 51.6 erkek) medikal kayıtları retrospektif olarak tarandı. Bulgular: CHA2DS2-VASc skoruna göre yüksek riskli grubun düşük-orta olan gruba oranla daha yüksek TLO, daha düşük sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonu (SVEF) ve daha düşük beyaz küre sayısı (BK)'na sahip olduğu saptanmıştır. İstatistiksel önemi düşük olsa da glomerüler filtrasyon hızı (GFH), yüksek risk grubunda daha düşük saptanmıştır. Korelasyon analizinde, CHA2DS2-VASc skoru TLO ile orta pozitif korelasyon (r= 0.3, p< 0.01), SVEF ile orta negatif korelasyon (r= -0.383, p< 0.01), GFH (r= 0.235, p= 0.01) ve BK (r= 0.235, p= 0.01) ile zayıf negatif korelasyona sahip olduğu görüldü. Çok değişkenli lojistik regresyon analizinde, trombosit/lenfosit oranı ve SVEF CHA2DS2-VASc skorunun bağımsız belirleyicileri oldukları saptandı. Roc analizinde eğri altında kalan alan TLO için 0.61 (0.53-0.7, p< 0.05) ve SVEF için 0.69 (0.61-0.77, p< 0.001) olarak saptanmıştır. TLO için %65 duyarlılık ve %61 özgüllük ile yüksek CHA2DS2-VASc skorunu saptamada eşik değer 112.5 olarak tespit edildi. Sonuç: KBOAF'li hastalarda TLO'nun yüksek CHA2DS2-VASc skoruyla korelasyon gösterdiği ve bu hasta grubunda tromboemboli açısından yüksek riski belirlemede skorlama sistemine ek ve yardımcı bir parametre olarak kullanılabileceğini ortaya koyduk.