Ali Rıza Akyüz, Selim Kul, Muhammet Raşit Sayın, Turhan Turan, Levent Korkmaz

Anahtar Kelimeler: Parçalı QRS, epikardiyal yağ dokusu, miyokardiyal fibrozis

Özet

Giriş: On iki kanallı elektrokardiyografi (EKG)'de tespit edilen parçalı QRS (pQRS)'nin miyokart fibrozunun bir belirteci olduğu gösterilmiştir. Bu çalışmanın amacı epikardiyal yağ dokusu kalınlığı (EYK) ile pQRS arasındaki ilişkiyi incelemektir. Hastalar ve Yöntem: Çalışmaya kardiyoloji polikliniğimize müracaat edip rutin eloktrokardiyografik incelemede pQRS'si olan 151 hasta ve kontrol grubu olarak pQRS'si olmayan 114 hasta alındı. EYK ekokardiyografide hesaplandı. Parçalanmış QRS birbirini takip eden iki EKG derivasyonunda ilave R dalgası (R') veya R veya S dalgasında çentiklenme veya bölünme varlığı olarak alındı. Bulgular: pQRS olan hastalarda EYK değerleri daha yüksekti (5.9 ± 2.7, 3.8 ± 2.3, p< 0.001). Tek değişkenli analiz EYK ile pQRS (p< 0.001) ve hipertansiyon (p= 0.015) arasında anlamlı bir ilişki olduğunu göstermiştir. Binary lojistik regresyon analizi, EYK [%95 güven aralığı (GA) 1.053-1.938, p= 0.022] ve total kolesterolü (%95 GA: 1.00-1.030, p= 0.037) pQRS'nin bağımsız bir belirleyicisi olarak ortaya koydu. Sonuç: Bu çalışmada, pQRS'li hastalarda EYK'yi artmış olarak tespit ettik. Buna ek olarak EYK, pQRS'nin güçlü ve bağımsız bir belirteci olarak bulunmuştur.