Yiğit Çanga, Mehmet Baran Karataş, Ali Nazmi Çalık, Tahir Bezgi̇n, Veysel Ozan Tanık, Ufuk Yıldız, Emir Renda, Tolga Sinan Güvenç, Can Yücel Karabay, Ömer Kozan

Özet

Giriş: Miksomalar sıklıkla 30 ile 60 yaş aralığında tanı alan en sık görülen primer kardiyak tümörlerdir. Miksomalar kadınlarda daha sık görülür. En sık olarak sol atriyum yerleşimlidirler. Biz retrospektif tek merkezli bu çalışmamızda miksomaların demografik, klinik, patolojik ve ekokardiyografik özellikler ile birlikte kısa ve uzun dönem sonuçlarını sunduk. Ayrıca emboli kliniği ile başvuran miksoma hastalarındaki risk faktörlerini araştırdık. Hastalar ve Yöntem: Retrospektif tanımlayıcı nitelikteki bu araştırmada üçüncü basamak eğitim ve araştırma hastanemizin veritabanında cerrahi epikrizleri Mart 2001-Ocak 2015 tarih aralığında ''miksoma'' anahtar kelimesi ile tarandı. Cerrahi olarak rezeke edilmiş ve patolojik olarak kesin tanısı konmuş olan 66 hasta çalışmamıza dahil edildi. Bulgular: Miksoma tanısıyla elektif cerrahi uygulanan hastalarımızın ortalama yaşları 55 ± 12.3 yıl idi. Kırk (%60.6) hasta kadın cinsiyetindeydi. En sık görülen semptom dispneydi. Hastaların %19.7'sinde geçirilmiş bir emboli atağı mevcuttu. Miksomalar en sık sol atriyumdan köken almaktaydı. Takip süresince 4 (%6) hastada nüks, sadece bir hastada ölüm görüldü. Emboli geçiren ve geçirmeyen gruplar kıyaslandığında emboli geçiren grupta erkek cinsiyet, sol atriyum çatısında yerleşim ve irregüler yüzey istatistiksel anlamlı olarak daha fazla saptandı. Sonuç: Bizim çalışmamızda, miksomaların önemli bir komplikasyonu olan embolik olaylar, önceki çalışmalardan farklı olarak erkek cinsiyet ve sol atriyum çatısından köken alan miksomalar ile ilişkili bulunmuştur. Tip 1 miksomalar da diğer çalışmalar ile benzer şekilde emboli tanısı olan hastalarımızda anlamlı derecede daha fazla saptanmıştır.