Yasemin Kaya, Ahmet Kaya, Osman Bekataş

Anahtar Kelimeler: Statin, kronik böbrek yetersizliği, akut böbrek yetersizliği, kontrast nefropati

Özet

Statin 3-hidroksi-3-metilglutaril CoA (HMG CoA) redüktaz enzim inhibitörü olarak günümüzde hiperlipidemi tedavisinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Özellikle koroner arter hastalığı ve periferik arter hastalığında morbidite ve mortaliteyi azalttığı gösterilmiştir. Aynı zamanda aterosklerotik plak stabilizasyonu, endotel fonksiyonunu iyileştirme, oksidatif stres, inflamasyon ve tromboza yanıtın inhibisyonu gibi pleiotropik etkileri de bulunmaktadır. Statinin kanıtlanmış birçok yararlı etkisinin olmasının yanında, özellikle böbrek fonksiyonları üzerine etkisiyle ilgili çalışmalarda çelişkili sonuçlar bulunmaktadır. Bazı klinik çalışmalarda statinin böbrek fonksiyonları üzerine faydalı olduğu saptanmışken, birçok çalışmada da faydalı etkisinin olmadığı gösterilmiştir. Biz bu derlemede statin ile akut, kronik ve kontrasta bağlı nefropati ilişkilerini araştıran çalışmaları inceleyerek, statinin böbrek fonksiyonları üzerine etkisini değerlendirmeye çalıştık.