Ali Karagöz, Onur Taşar, Şeyhmus Külahçıoğlu, Bünyamin Şan, Arzu Kalaycı, Tahir Bezgi̇n, Gönenç Kocabay, İbrahim Akın İzgi̇, Cevat Kırma

Anahtar Kelimeler: 2 boyutlu speckle tracking ekokardiyografi, strain, gebelik

Özet

Giriş: Bu çalışmanın amacı sağlıklı gebelerde, gebelik süresince ve sonrasında sol ventrikül fonksiyonlarındaki değişimi "iki boyutlu speckle tracking ekokardiyografi (STE)" yöntemi ile araştırmaktır. Hastalar ve Yöntem: Çalışmaya 86 sağlıklı gebe dahil edilmiş ve gebeliğin birinci trimester 8-12 hafta, ikinci trimester 20-24 hafta, üçüncü trimester 32-36 hafta ve postpartum 10-14. haftada 2 boyutlu ekokardiyografi ile kayıtları alınmıştır. Sol ventrikül global longitüdinal strain (SV-GLS), sol ventrikül global radiyal strain (SV-GRS), sol ventrikül global sirkumferansiyel strain (SV-GCS) değerleri not edilmiştir. Bulgular: SV-GLS birinci trimester için -%21.0 ± 2.1; ikinci. trimester için -%19.9 ± 1.8; üçüncü trimester için -%18.2 ± 2.1; postpartum -%19.1 ± 1.4, p< 0.001). SV-GCS gebelik boyunca anlamlı olarak azalırken (p= 0.033), post partum dönemde 1.ci trimesterde bulunan değerlerine yükseldi. SV-GRS değerlerinde gebelik boyunca değişiklikler istatistiksel olarak anlamlı bulunmadı (p= 0.103). Sonuç: Bu çalışmada STE ile değerlendirilen, SV-GLS ve SV-GCS ile mekanik fonksiyonlarının anlamlı bir şekilde değiştiğini ve SV-GRS'de bir değişim olmadığını saptadık.