Özkan Candan

Anahtar Kelimeler: Uygunsuz ICD şoklama, atriyal fibrilasyon

Özet

Giriş: Uygunsuz implante edilen kardiyoverter defibrilatör (ICD) şokları yaşam kalitesini olumsuz etkileyebilir, aritmiye ve psikiyatrik sorunlara yol açabilir. Biz çalışmamızda acil servisimize ICD şoklamasıyla başvuran hastaların demografik, klinik özeliklerini ve uygunsuz ICD şoklamasına yol açan öngördürücüleri araştırdık. Hastalar ve Yöntem: Acil servise ICD şoklamasıyla başvuran 64 hasta çalışmaya alındı. Hastalara ait klinik veriler retrospektif olarak elde edildi. Çalışmaya dahil edilen hastaların klinik özelikleri, sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonu (LVEF), kullandıkları ilaçlar, implantasyon anındaki elektrokardiyogramlarına (EKG) ait veriler elde edildi. Bulgular: Başvuran hastaların %82'si erkek ve ortalama yaş (56.6 ± 15.8) tespit edildi. Kırk dokuz (%76) hastada uygun şoklama tespit edilirken 15 (%34) hastada uygunsuz ICD şoklaması tespit edildi. Uygunsuz ICD şoklama ile başvuran hastalarda sırasıyla en sık atriyal fibrilasyon (AF) 8 (%53), supraventriküler taşikardi 6 (%40) ve lead algılama sorunu 1 (%7) hastada saptandı. Uygunsuz ICD şoklaması olan hastalar uygun şoklamayla başvuran hastalarla kıyaslandığında daha genç yaşa, daha az koroner arter hastalığına, implantasyon öncesi daha fazla AF öyküsüne ve implantasyondan sonra ilk şoklamaya kadar daha kısa süreye sahip olan hastalardı. Multivariate logistik regresyon analizi sonrası yaş, AF öyküsü varlığı uygunsuz ICD şoklaması için bağımsız öngördürücü olduğu bulundu. Sonuç: AF varlığı uygunsuz ICD şoklamasına neden olan en sık ritm sorunudur. Daha önce AF öyküsünün olması ve genç yaşta olmak, uygunsuz ICD şoklaması için öngördürücü klinik parametrelerdir.