Alev Kılıçgedi̇k, Ahmet Seyfettin Gürbüz, Süleyman Çağan Efe, Ahmet Güler, Ali Yaman, Gökhan Kahveci̇, İbrahim Akın İzgi̇, Cevat Kırma

Anahtar Kelimeler: Kopeptin, mitral yetersizlik

Özet

Giriş: Kopeptinin kalp yetersizliğinde yükseldiği bilinmektedir. Korunmuş ejeksiyon fraksiyonlu ileri mitral yetersizliği olan hastalarda kopeptinin rolü bilinmemektedir. Bu çalışmanın amacı kopeptin salınımında dejeneratif mitral hastalığa bağlı ileri mitral yetersizlikliğinin rolünü değerlendirmektir. Hastalar ve Yöntem: Dejeneratif ileri mitral yetersizliği olan 39 hasta (DMR grubu) ve 30 kontrol deneği (kontrol grubu) çalışmaya alındı. Klinik ve ekokardiyografik bulgular kayıt altına alındı. Plasma kopeptin düzeyini belirlemek için ekokardiyografik incelemeden 15 dakika önce kan örnekleri alındı. Global sol ventriküler longitudinal ve sirkumferensiyal değerlendirme 2D specle tracking görüntüleme ile yapıldı. Bulgular: Gruplar arasında kopeptin düzeyleri açısından anlamlı fark yoktu (median değerleri DMR: 10.7 (9.0-17.1); kontrol grup:13.2 (10.6-20.7) (p= 0.42)). GCSTR ve GLSTR değerleri DMR grubunda control grubuna göre daha düşüktü ( -19.2 ± 5.5 vs. -23.8 ± 5.3; p= 0.002 ve -17.1 ± 4.3 vs. -19.9 ± 2.4 p= 0.002 sırasıyla). LAV (83.7 ± 38.8 vs. 34.1 ± 7.5 p= 0.0001), E/e' (9.6 ± 4.0 vs. 6.0 ± 1.4; p= 0.0001) ve E/A (1.79 ± 0.5 vs. 0.9 ± 0.24 p= 0.0001) oranları DMR grubunda anlamlı olarak yüksekti. Sonuç: Bizim çalışmamız; dejeneratif mitral hastalığa bağlı ileri mitral yetersizliğinde kontrol grubuna göre kopeptin düzeylerinde anlamlı değişiklik olmadığını göstermiştir. Bu bulgu sol atriyal dolum değişiklikleri, atriyal stretch reseptörleri ve artmış stroke volüm ile ilişkilidir.