Hülya Yılmaz Ak, Mustafa Yıldız, Nurgül Yurtseven, Deniz Özsoy, Doğaç Okşen, Hakkı Kürşat Çeti̇n

Anahtar Kelimeler: Konjenital kalp ameliyatı, mortalite, morbidite, troponin I

Özet

Giriş: Troponin I miyokardiyal hasarın tahmininde önemli bir belirteçtir. Pediyatrik kardiyak cerrahide miyokardiyal hasarın en önemli mortalite ve morbidite nedeni olduğu anlaşılmıştır. Bu çalışma ile konjenital kalp ameliyatı olan çocuklarda troponin I değerlerinin postoperatif mortalite ve morbidite üzerine etkisini değerlendirmek amaçlanmıştır. Hastalar ve Yöntem: Konjenital kardiyak cerrahi uygulanan 99 hastanın perioperatif, postoperatif 24. ve 48. saatteki troponin I değerleri kaydedildi. Hastalar hesaplanan cut off değerine göre 24. saat troponin I seviyelerine göre iki gruba ayrıldı (15 ng/mL'den yüksek olanlar ve olmayanlar). Hastaların aortik kros klemp süreleri, kardiyopulmoner baypas süresi, entübasyon süresi, yoğun bakımda kalış süresi ve inotropik ajan düzeyleri kaydedildi. Bulgular: Konjenital kalp ameliyatı olan hastalarda postoperatif 24. saatte ölçülen troponin I seviyelerinin 15 ng/mL'nin üzerinde olmasının: kardiyopulmoner baypas süresi, aortik kross klamp süresi, entübasyon süresi ve yoğun bakım kalış süresini anlamlı olarak arttırdığı gösterildi. Sonuç: Konjenital kalp ameliyatı olan hastalarda postoperatif 24. saat yüksek troponin I düzeyleri yüksek morbidite riski ile uyumludur.