Nesrin Gündüz, Gülçin Durukan

Anahtar Kelimeler: Sağ renal arter, aortoiliyak bifurkasyon, bilgisayarlı tomografi

Özet

Giriş: Çeşitli anatomik işaret noktaları renal arter (RA) çıkış seviyesinin yaklaşık olarak belirlenmesinde kullanılmaktadır. Bu çalışmada aortoiliyak bifurkasyon (AİB) seviyesinin RA çıkış seviyesi ile ilişkisini araştırmayı amaçladık. Hastalar ve Yöntem: Kontrastlı serviko-torako-abdominal bilgisayarlı tomografi (BT) çekimi yapılan ve vasküler hastalığı olmayan 113 hasta (71 erkek, ortalama yaş 42 ± 18 yıl) retrospektif olarak çalışmaya dahil edildi. BT ile vertebralar numaralandırıldı. Ardından AİB ve sağ RA çıkış seviyelerinin karşılık geldiği vertebralar 1'den 4'e kadar olacak şekilde proksimalden distale (AİB için sırasıyla L3, L3/4 arası, L4, L4'ün distali ve sağ RA için sırasıyla T12/L1 arası, L1, L1/2 arası, L2) seviyelendirildi. Bu seviyelerin ilişkisi, Spearman korelasyonu yöntemiyle analiz edildi. Aynı analiz, cinsiyet ve yaş alt-gruplarında da yapıldı. Yine AİB ve RA seviyelerinin çıkış seviyesi sıklıkları cinsiyet ve yaş alt grupları arasında karşılaştırıldı. Bulgular: AİB en sık L4 (seviye 3), sağ RA ise L1 (seviye 2) vertebra hizasında saptanmıştır. Seviye 1'den 4'e görülme sıklıkları sağ RA için sırasıyla %10.6, %56.6, %17.7 ve %15, AİB için sırasıyla %6.2, %18.6, %47.8, %27.4 idi. AİB ile sağ RA seviyeleri arasında anlamlı düzeyde pozitif korelasyon saptandı [korelasyon katsayısı (KK): 0.7, p< 0.001]. Bu korelasyon kadınlarda bir miktar azalırken (KK: 0.59, p< 0.001), erkeklerde daha yüksek idi (KK: 0.74, p< 0.001). Hastalar yaşlarına göre genç ve yaşlı olacak şekilde iki gruba ayrıldı (< 60 ve ≥ 60 yaş). Korelasyon genç (KK: 0.71, p< 0.001) ve yaşlılarda (KK: 0.65, p< 0.001) yine pozitif ve anlamlı idi. Sonuç: Sağ RA'nın abdominal aortadan çıktığı vertebra seviyesi, AİB vertebra seviyesi ile anlamlı ve pozitif koreledir. Sağ RA çıkış seviyesinin tahmin edilmesi gerektiği durumlarda, AİB seviyesi anatomik işaret noktası olarak kullanılabilir.