Fatih Mehmet Uçar, Mustafa Adem Yılmaztepe

Anahtar Kelimeler: Speckle tracking, sol atriyal strain, koroner yavaş akım

Özet

Giriş: Koroner yavaş akım (KYA) fenomeni anjiyografik olarak koroner arterleri normal olan veya tıkayıcı kritik darlığı olmayan hastalarda koroner anjiyografi sırasında distal koroner arterlere opak madde ulaşmasının yavaş olmasıdır. Gerilim (strain) görüntülemesi tekniği hem global hem de bölgesel kalp fonksiyonları değerlendirmesinde oldukça güvenilir bir yöntemdir. Bu çalışmada sol ventrikül diyastolik disfonksiyonunun en iyi girişimsel olmayan göstericisi olan sol atriyal strain değeri ile koroner yavaş akım arasındaki ilişkiyi araştırmayı planladık. Hastalar ve Yöntem: Hastanemizde Ocak 2016 ve Aralık 2016 tarihleri arasında koroner anjiyografi yapılmış ve KYA saptanan ardışık 38 hasta çalışmaya alınmıştır. Yaş ve cinsiyet açısından çalışma grubu ile benzerlik gösteren ve normal koroner arterler saptanan 37 hasta ise kontrol grubu olarak çalışmamıza dahil edilmiştir. Bulgular: Hastaların yaş ortalaması 52 ± 10.4 ve erkek cinsiyet oranı %54.1'dir. Kontrol grubu ile kıyaslandığında global pik atriyal longitidunal strain (PALS) ve pik atriyal kontraksiyon strain (PACS) değerlerinin KYA grubunda azaldığını bulduk (32.84 ± 8.06'ya karşı 38.49 ± 6.42, p= 0.001 ve < 0.001, sırasıyla). Bununla birlikte pik longitidunal straine ulaşma süresi (TPLS)'nin koroner yavaş akım tespit edilen hastalarda daha uzun olduğunu tespit ettik (445 ± 58'e karşı 407 ± 36, p= 0.001). Sonuç: Koroner yavaş akım ile sol ventrikül diyastolik disfonksiyonun ilişkili olduğu ve speckle trecking yöntemi ile ölçülen sol atriyal strain değerinin invaziv ölçümler kadar sol ventrikül doluş basıncını gösterdiği bilinmektedir. Biz çalışmamızda kolaylıkla uygulanabilen, ucuz ve girişimsel olmayan bir yöntem olan sol atrial strain parametresi ile koroner yavaş akım arasında pozitif bir ilişki saptadık.