Kadir Uğur Mert, Gurbet Özge Mert, Muhammet Dural

Anahtar Kelimeler: Sağlıkla ilişkili yaşam kalitesi, EQ5D, miyokart infarktüsü, mortalite

Özet

Amaç: Sağlık ile ilgili yaşam kalitesi ile mortalite ilişkisi ile ilgili sınırlı sayıda çalışma mevcuttur. Çalışmamızda perkütan koroner girişim (PKG) ile tedavi edilen ST yükselmeli miyokart infarktüsü (STYMİ) hastalarının yaşam kalitelerinin mortalite ile ilişkisini değerlendirmeyi amaçladık. Hastalar ve Yöntem: Çalışmaya akut STYMİ tanısı alıp primer PKG uygulanan ve 6. ay takipleri yapılan 92 hasta dahil edildi. Altıncı ayda yapılan klinik vizitte demografik ve klinik verileri toplandıktan sonra uluslararası geçerliliği olan ve Türkiye'de de akut koroner sendromlarda geçerlilik çalışması yapılmış olan EQ5D yaşam kalite ölçeği hastalar tarafından dolduruldu. Hastaların 5 yıl takiplerinin tamamlanmasını takiben veriler analiz edildi. Klinik vizit yapılamayan hastalar ya da bu hastaların yakınları mortaliteyi değerlendirmek için telefonla arandı. Bulgular: Bizim çalışmamız, STYMİ hastalarında yaşam kalitesi ile uzun dönem sağkalımın ilişkisini inceleyen ilk çalışmadır. Beş yıl takibi edilen 92 hastanın yaş ortalaması 56.96 ± 12.61 ve 81 (%88)'i erkek idi. Beş yıl sonunda 12 hastada mortalite görüldü. İndeks skor ortalaması 0.903 ± 0.145 ve vizüel analog ölçek (VAS) skor ortalaması 80.58 ± 16.03'dü. İndeks skor ve VAS skor ortalamaları mortalite olan hastalarda daha düşük bulundu (sırasıyla, p= 0.008, p= 0.011). Hem indeks skor hem de VAS skor anlamlı olacak şekilde mortalite ile ilişkiliydi (sırasıyla, p= 0.002, ki-kare= 9.918; p= 0.008, ki-kare= 7.112). Geriye doğru kademeli Cox regresyon analizi kullanılarak indeks skor ≤ 0.9 olmasının mortalite ile ilişkili olduğu ortaya çıkarıldı [p= 0.005; HR= 5.546 (1.668-18.443)]. Sonuç: Bizim analizlerimize göre, düşük sağlık ile ilgili yaşam kalitesi skorları mortalite ile ilişkilidir. EQ5D indeks skoru PKG ile tedavi edilen STYMİ hastalarında uzun dönem mortalitenin bağımsız bir ön gördürücüsüdür.