Çetin Geçmen, Muzaffer Kahyaoğlu, Arzu Kalaycı, Abdulrahman Naser, Özge Akgün, Özkan Candan, Ahmet Güner, Mehmet Çeli̇k, Can Yücel Karabay, Akın İzgi̇, Cevat Kırma

Anahtar Kelimeler: Kardiyak, arrest

Özet

Giriş: Kardiyak arrest etkili kardiyopulmoner resüsitasyon (KPR) yapılmazsa ölümle sonuçlanan kardiyak fonksiyonların beklenmedik şekilde kaybolmasıdır. Ani kardiyak arrest olayın meydana geldiği yere bağlı olarak hastane içi ve dışı olarak sınıflandırılır. Hastalar ve Yöntem: Çalışmaya 2013-2016 yılları arasında kardiyak arrest tanısıyla hastane içi ve hastane dışı olmak üzere Koşuyolu Kalp Hastanesi Acil Servisine başvuran veya hasta yakını ya da ambulans yardımı ile tıbbi ekipmanla getirilen 18 yaş üstü 134 hasta dahil edilmiştir. Hastaların demografik özellikleri hastane veri tabanından sağlanmıştır. Bulgular: Çalışmaya 95 (%71) erkek, 39 (%29) kadın hasta olmak üzere toplam 134 hasta dahil edilmiştir. Yaş ortalaması 61.7 ± 14.6 olarak saptandı. Total 134 kardiyak arrestin 58'i hastane içi, 76'sı hastane dışı olarak saptanmıştır. KPR sonrası nabızlı elektriksel aktivite saptanan hastaların 35 (%64.8)'i hastane içi arrest, 19 (%35.2)'u hastane dışı arrest; nabızlı elektriksel aktivite sağlanamayan hastaların 23 (%28.7)'ü hastane içi arrest, 57 (%71.2)'si hastane dışı arrest olarak saptanmıştır (p< 0.001). Sonuç: Çalışmamızda kardiyak arrest nedeni olarak en sık nedenler; ST yükselmeli miyokart infarktüsü, konjestif kalp yetersizliği ve nedeni belirlenemeyen grup olarak belirlenmiştir. Geliş ritmi olarak en fazla asistol ritmi saptanmıştır. KPR sonrası nabızlı elektriksel aktivite sağlanan grupta saptanan ventriküler fibrasyon oranı nabızlı elektriksel aktivite sağlanamayan gruptakine göre daha yüksek oranda tespit edilmiş ve istatistiksel olarak anlamlı saptanmıştır. Çalışmamızda literatüre benzer olarak şoklanabilir ritim olanlarda nabızlı elektriksel aktivite sağlanma oranı daha fazla saptanmıştır.