Mehmet Dedemoğlu, Fatih Öztürk, Deniz Günay, Muharrem Dağlı, Ekin Can Çeli̇k, Murat Sezgi̇n, Emre Selçuk, Davut Çekmeceli̇oğlu, Hakan Ceyran

Anahtar Kelimeler: Akut böbrek hasarı, konjenital kalp hastalıkları, pRIFLE kriterleri

Özet

Giriş: Pediatrik kalp cerrahisi uygulanan hastalarda, postoperatif akut böbrek hasarının belirlenmesi ve mevcut hasarın derecesinin evrelenmesi için pRIFLE sınıflaması kullanılması ile bu hasta grubu ve böbrek hasarı olmayan hasta grupları arasında postoperatif sonuçların karşılaştırılması amaçlanmıştır. Hastalar ve Yöntem: Nisan 2012 ile Nisan 2013 tarihleri arasında kliniğimizde konjenital kalp hastalığı nedeniyle ameliyat edilen tüm hastalar geriye dönük olarak incelendi. Akut böbrek hasarının belirlenmesi ve evrelenmesi için pRIFLE kriterleri kullanıldı. Primer olarak önem verilen sonuçlar, postoperatif dönemde akut böbrek hasarı gelişen olguların pRIFLE kriterleri ile belirlenmesi, hasar derecesinin pRIFLE evreleri ile gösterilmesi, böbrek hasarı olguları ile böbrek hasarı olmayan olgular arasında operatif verilerin ve postoperatif sonuçların karşılaştırılması idi. Bulgular: Çalışmaya ardışık 105 hasta dahil edildi. Akut böbrek hasarı tespit edilen 45 (%42.9) hasta grup 1 olarak, diğerleri grup 2 olarak tanımlandı. Preoperatif verilerden ortalama yaş grup 1'de anlamlı olarak düşüktü (p= 0.001). Operatif verilerden kardiyopulmoner baypas süresi grup 1'de anlamlı olarak yüksekti (p= 0.04) ve hipotermi anlamlı olarak düşüktü (p= 0.001). Postoperatif dönemde, mortalite açısından gruplar arasında istatistiksel anlamlı fark gözlenmedi (p= 0.65). Hastaların mekanik ventilasyon ve yoğun bakım kalış süreleri, grup 1'de anlamlı olarak yüksek (sırasıyla p= 0.004 ve 0.04) iken, hastane kalış süreleri açısından gruplar arasında fark yoktu (p= 0.53). Sonuç: Pediatrik kalp cerrahisi uygulanan hastalarda postoperatif dönemde akut böbrek hasarı gelişme riski yüksektir ve bu durum postoperatif sonuçları etkilemektedir. Bu nedenle perioperatif dönemde bu hasardan korunma ve erken dönemde müdahale yönetiminin gerçekleştirilmesi için hasarın öngörüsünün yapılması amacıyla neredeyse maliyetsiz, kolay ve hızlı sonuç alınan pRIFLE kriterlerinin kullanılmasını önermekteyiz.