Erhan Kaya

Anahtar Kelimeler: Flebit, safen ven, venöz yetmezlik

Özet

Giriş: Endovenöz teknikler yüzeyel venöz yetmezlik tedavisinde tercih edilen ilk yöntem olup safen venin fasianın üzerinde seyrettiği durumlarda kullanımı kısıtlanmaktadır. Bu makalede yüzeyel seyreden safen venlerin cerrahi tedavisinde alternatif cerrahi teknik yöntemi ve bu yönteme ait sonuçlarımız bildirilmektedir. Hastalar ve Yöntem: Çalışmada 1 Ocak 2016-18 Ocak 2018 tarihleri arasında arasında stripper vasıtasıyla segmental safen ven ligasyonu uygulanan hastalar retrospektif olarak incelendi. Hastaların dosyaları incelenerek postoperatif dönemde ekimoz, flebit, cilt yanığı ve safen ven açıklığı değerlendirildi. Bulgular: Bu dönemde 78 hastaya stripper aracılığıyla safen ven ligasyon ameliyatı uygulandı. Hastaların ortalama yaşı 44.8 ± 7.6 olup, %63 (n= 49)'ü kadın idi. Postoperatif dönemde hiçbir hastada cilt komplikasyonuna rastlanmadı. Postoperatif kontrol Doppler ultrasonografide hiçbir hastada safen vende reflü saptanmadı. Sonuç: Safen venin aralıklı ligasyonu yüzeyel safen ven yetmezliğinin cerrahi tedavisinde cilt komplikasyon riskini azaltan bir yöntemdir. Bu yöntem düşük maliyet ve lokal komplikasyon avantajıyla yüzeyel venöz yetmezlik tedavisinde alternatif yöntem olarak uygulanabilir.