Dilek Mersi̇n Özcanoğlu, Neşe Kutlutürk Şahi̇n, Berna Türkay

Anahtar Kelimeler: Ultrasonografi, subglottik çap, pediatrik endotrakeal tüp

Özet

Giriş: Bu çalışmada, hava yolu açıklığının sağlanmasında, uygulanan entübasyon tüp çapının doğru belirlenmesi için sık kullanılan klasik formüllerle, yeni bir uygulama olan trakeal ultrasonografinin etkinliğinin karşılaştırılmasını ve hasta güvenliğine olan katkısını değerlendirilmeyi amaçladık. Hastalar ve Yöntem: Olgulara operasyondan bir gün önce trakeal ultrasonografi (USG) işlemi uygulanarak subglottik alandan trakeal çap ölçüldü. Operasyon günü Cole formülüne göre endotrakeal tüp (ETT) çapı her çocuk için hesaplandı. Cole formülüne göre uygun entübasyon tüp numaraları, uygulanan tüp numarası ve preoperatif olarak ölçülmüş olan subglottik trakea USG sonucuna göre belirlenen ETT değerleri karşılaştırıldı. Bulgular: Olguların %53 (n= 16)'ü erkek %47 (n= 14)'si kadın ve ortalama yaşı 10.9 ± 5.7 ay idi. %37 (n= 11)'sinde siyanotik konjenital kalp hastalığı ve %63 (n= 19)'ünde asiyanotik konjenital kalp hastalığı mevcuttu. Trakeal USG ile ölçülen çap ortalaması 4.52 ± 0.52 mm, Cole formülü ile hesaplanan çap 4.23 ± 0.12 ve klinik çap 4.45 ± 0.50 mm olarak hesaplandı. Trakeal USG ile elde edilen ölçümler, Cole formülü ile hesaplanan ölçümlerden anlamlı düzeyde daha yüksek bulundu (p< 0.05). Bununla birlikte gerek trakeal USG gerekse Cole formülüyle hesaplanan ölçümler ile klinikte elde edilen ölçümler arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark tespit edilmedi (p> 0.05).Trakeal USG ile Cole formülüyle hesaplanan ETT çapı ölçümleri arasında pozitif yönde istatistiksel olarak anlamlı ve orta düzeyde bir korelasyon (ilişki) tespit edilmiştir (r= 0.48, p< 0.01). Sonuç: Pediatrik olgularda 0-2 yaş grubundaki olgularda operasyondan önce trakea USG yapılması klasik formüllere göre entübasyon tüp çapının belirlenmesinde etkin, güvenilir ve noninvaziv bir yöntemdir.