Keyword Pages
child 001
heart surgery 001
inflammation 001
theophylline. 001
çocuk 001, 068
inflamasyon 001
kalp ameliyatı 001
teofilin 001
conventional oxygen therapy 008
high-flow nasal cannula 008
pediatric cardiac surgery. 008
geleneksel oksijen tedavisi 008
pediatrik kardiyak cerrahi 008
yüksek akışlı nazal kanül. 008
left atrioventricular valve 013
regurgitation 013
reoperation 013
reoperasyon 013
sol atriyoventriküler kapak 013
yetersizlik 013
gestational age 018
norwood 018
pediatric heart surgery. 018
gestasyonel hafta 018
pediatrik kalp cerrahisi. 018
cardiovascular surgery 026
healthcare-associated infections 026
intensive care unit 026
pediatrics 026
çocuk hastalıkları 026
kalp ve damar cerrahisi 026
sağlık bakımı ile ilişkili enfeksiyonlar 026
yoğun bakım ünitesi 026
cardiac morphology 030
pediatric ecmo 030
rachs score 030
kardiyak morfoloji 030
pediatrik ecmo 030
rachs skoru 030
anxiety 040
caregiver burden 040
congenital cardiac surgery 040
bakıcı yükü 040
doğumsal kalp cerrahisi 040
kaygı 040
abnormal pulmonary venous connection 047
congenital cardiopulmonary anomalies 047
increased pul- monary blood flow 047
pulmonary hypertension 047
scimitar syndrome. 047
anormal pulmoner venöz dönüş 047
konjenital kardiyopulmoner anomali 047
pulmoner hiper- tansiyon 047
scimitar sendromu 047
deep vein thrombosis 053
inferior vena cava agenesis 053
thrombolysis 053
derin ven trombozu 053
inferior vena kava agenezisi 053
tromboliz 053
congenital heart disease 058
mortality 058
outcome 058
pulmonary vein 058
konjenital kalp hastalığı 058
mortalite 058
sonuçlar 058
pulmoner ven 058
holt-oram syndrome 062
tricuspid valve 062
valve repair 062
holt-oram sendromu 062
kapak tamiri 062
triküspid kapak 062
cone reconstruction 065
ebstein anomaly 065
one and a half ventricle repair 065
bir buçuk ventrikül tamiri 065
cone tipi onarım 065
ebstein anomalisi 065
aberrant right subclavian artery 068
children 068
pulmonary sling 068
anormal sağ subklavyen arter 068
pulmoner sling 068