Hatice Sayılan1, Ali Arslanoğlu2, Mehmet Kaan Kırali3

1Department of Quality Management, Kartal Koşuyolu High Specialization Training and Research Hospital, İstanbul, Türkiye
2Department of Health Management, University of Health Sciences, İstanbul, Türkiye
3Clinic of Cardiovascular Surgery, Kartal Koşuyolu High Specialization Training and Research Hospital, İstanbul, Türkiye

Anahtar Kelimeler: Hasta memnuniyeti; sağlık hizmetinin kalitesi; sağlık hizmetleri; ayaktan başvuran hasta

Özet

Giriş: Sağlık hizmetlerinde kalitenin önemli hedeflerinden biri hasta memnuniyetinin sağlanmasıdır. Bu çalışmanın amacı, bir eğitim ve araştırma hastanesinin polikliniklerine başvuran ve tedavi gören hastaların memnuniyetlerini belirlemektir.

Hastalar ve Yöntem: Araştırma kesitsel ve tanımlayıcı tipte dizayn edilmiştir. Araştırmada araştırmacılar tarafından literatür taranarak belirlenen sorulardan oluşan anket yöntemi kullanılmıştır. Ankette kullanılan maddelerin güvenilirliği için Cronbach Alpha kullanılmıştır. Güvenilirlik sonucu Cronbach Alpha 0.936 olarak bulunmuş ve yüksek düzey güvenilirlikte kabul edilmiştir.

Bulgular: Araştırmaya katılanların çoğu erkek (%52.4), 40 yaş altı (%51) ve ilköğretim mezunudur (%44.5). Hekimlik hizmetlerinden memnuniyet yüksek seviyede (4.24 ± 0.91), hemşirelik hizmetlerinden memnuniyet yüksek seviyede (4.13 ± 1.05), laboratuvar hizmetlerinden memnuniyet yüksek seviyede (4.15 ± 1.05), radyoloji hizmetlerinden memnuniyet yüksek seviyede (4.16 ± 1.00), diğer hizmetlerden memnuniyet yüksek seviyede (3.83 ± 1.02) olarak bulunmuştur. Hasta memnuniyetleri puanlarına göre cinsiyet ve yaş açısından anlamlı farklılık bulunmaz iken öğrenim durumuna göre anlamlı farklılık bulunmuştur.

Sonuç: Eğitim ve araştırma hastanesine ayaktan başvuran hastaların memnuniyetlerinin yüksek seviyede olduğu bulunmuştur. En yüksek memnuniyetin hekimlik hizmetlerinden olduğu en düşük memnuniyetin diğer hizmetlerden olduğu bulunmuştur.