İnanç Artaç1, Bahattin Balcı1, Serdar Sevimli2, Ahmet Karakurt1, İbrahim Rencüzoğulları1, Metin Çağdaş4, Yavuz Karabağ1, Doğan İliş3

1Department of Cardiology, Kafkas University Faculty of Medicine, Kars, Türkiye
2Department of Cardiology, Atatürk University Faculty of Medicine, Erzurum, Türkiye
3Clinic of Cardiology, Kars Harakani State Hospital, Kars, Türkiye
4Clinic of Cardiology, Gebze Fatih State Hospital, Kocaeli, Türkiye

Anahtar Kelimeler: P dalga; p dalga pik süresi; diyastolik disfonksiyon; hipertansiyon; sol atriyum

Özet

Giriş: Bu çalışma, hipertansif hastalarda sol ventrikül diyastolik disfonksiyonunun önemli bir göstergesi olan sol atriyum hacim indeksi ile P dalgası tepe zamanı (PDTZ), P dalga süresi, P dalga dağılımı (PDDİSP), P dalga terminal kuvveti (PDTK) gibi elektrokardiyografik parametreler arasındaki ilişkiyi değerlendirmek amacıyla planlandı.

Hastalar ve Yöntem: Bu retrospektif çalışmaya Haziran 2017 ile Nisan 2018 arasında hipertansiyon tanısı alan toplam 58 hasta dahil edildi. Kontrol grubunu yaş-cinsiyet uyumlu 58 sağlıklı birey oluşturdu. Diyastolik disfonksiyonu olmayan ve evre I diyastolik disfonksiyonu olan hastalar normal sol atriyal basınç (NLAP) grubuna dahil edilirken, evre II ve evre III diyastolik disfonksiyon hastaları yüksek sol atriyal basınç (HLAP) grubunu oluşturdu.

Bulgular: DII derivasyonundan hesaplanan PDDmax, PDDİSP ve PDTZ hipertansif hasta grubunda daha uzun bulundu (tümü için p< 0.05). HLAP’li hastalarda PDDmax, PDDİSP, PDTZ, PDPZD2 ve PDPZV1 elektrokardiyografik parametreleri daha uzun bulundu. Hem PDTZV1 (p= 0.008 r= 0.395) hem de PDTZD2 (p< 0.001 r= 0.456) sol atriyal hacim indeksi ile anlamlı şekilde koreleydi.

Sonuç: Bu çalışmada PDTZ ile diyastolik disfonksiyon arasındaki ilişki literatürde ilk kez ortaya konmuştur. Ayrıca LAB artışı olan hastalarda PDTZ’nın yükseldiği bulundu. Hipertansif hastalarda diyastolik disfonksiyonu saptamak için elektrokardiyografi ucuz ve kolay bir tanı yöntemi olarak kullanılabilir.