Fatih Yılmaz

Clinic of Cardiology, Kartal Koşuyolu High Specialization Training and Research Hospital, İstanbul, Türkiye

Anahtar Kelimeler: Kontrast nefropati; vena cava inferior kollapsibilitesi; koroner anjiografi

Özet

Giriş: Bu çalışmada, intravasküler hacmi tahmin etmek için ekokardiyografi ile ölçülen kontrast inferior vena kava kollapsibilite indeksi (IVC-CI) ile kontrast nefropati arasındaki ilişkiyi araştırmak amaçlanmıştır.

Hastalar ve Yöntem: Çalışmaya koroner anjiyografi (KAG) yapılan toplam 100 hasta dahil edildi. KAG’den hemen önce IVC-CI için ekokardiyografik değerlendirme yapıldı ve kan örnekleri alındı. IVC-CI oranları üç gruba ayrıldı (düşük, orta, yüksek) (<%50, %50-75, >%75). Kreatinin değerlerine, KAG sonrası 48 saat sonra tekrar bakıldı. Kırk sekizinci saatte bazal serum kreatinin ile serum kreatinin arasındaki fark ΔCrea, GFR’deki fark ΔGFR olarak hesaplandı. Biyokimyasal parametreler ve CIN oranları tüm gruplar arasında karşılaştırıldı.

Bulgular: Prosedürel özellikler, prosedür öncesi laboratuvar parametreleri ve kullanılan ilaçlar açısından gruplar arasında fark yoktu. Kırk üç hastada (%42.2) düşük IVC-CI, 32 hastada (%31.4) orta IVC-CI ve 27 hastada (%26.4) yüksek IVC-CI bulundu. Δkreatinin, ΔGFR ve CIN insidansı yüksek IVC-CI grubunda anlamlı olarak daha yüksekti.

Sonuç: İşlem sonrası CIN, ΔGFR ve Δkreatinin insidansı, yüksek IVC-CI grubunda işlem öncesi değerlere göre daha yüksekti.