Şeyhmus Külahçıoğlu, Zeynep Esra Güner, Barkın Kültürsay, Mehmet Aytürk, Ayhan Küp, Abdülkadir Uslu

Clinic of Cardiology, Koşuyolu High Specialization Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey

Anahtar Kelimeler: Kardiyomiyopati; senkop; atriyoventriküler blok; kalp pili; elektrofizyoloji

Özet

Takotsubo sendromu (TS), akut ancak geçici bir kalp yetmezliği sendromu olup TS’nin atrioventriküler (AV) tam blok ve senkop olarak prezente olması çok nadirdir. Bu yazıda acil servise senkop ile başvuran ve kalıcı kalp pili takılması gereken, üçüncü derece AV blok ile komplike olan TS olgusunu sunmayı amaçladık. Elli üç yaşında kadın hasta senkop atakları ve göğüs ağrısı şikayetiyle acil servisimize başvurdu. Göğüs ağrısının devam etmesi, elektrokardiyografide (EKG) iskemi bulgularının olması ve transtorasik ekokardiyografide (TTE) segmenter duvar hareket kusuru bulunması nedeniyle hasta acil olarak kardiyak kateterizasyon laboratuvarına alındı. Koroner anjiyografide koroner arterler normal olarak değerlendirildi ve sol ventrikülografide apekste apikal balonlaşma ile birlikte hipokinezi gösterildi. Hastaya TS tanısı konulduktan sonra, hasta koroner yoğun bakım ünitesine (KYBÜ) transfer edildi. KYBÜ’deki ilk EKG’de kalp hızı 35 atım/dk olan AV tam blok saptandı. Hastanın yatışının üçüncü gününde kontrol TTE, sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonunun %50’ye yükseldiğini gösterdi. KYBÜ’deki takip süresi boyunca AV tam blok devam etti ve altı günlük monitörizasyondan sonra ritim normal sinüse dönmedi. Elektrofizyolojik çalışma supra-hisian AV blok ve AV disosiasyonu gösterdi. Yatışın yedinci gününde TTE’de, sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonunun %65’e yükselerek normal olduğu izlendi, ardından hastaya çift odacıklı kalp pili implante edildi. Üç aylık takip boyunca hastada herhangi bir olay izlenmedi, sol ventrikül fonksiyonları normaldi ancak kalp pili kontrolünde ventriküler pace oranı %99 olarak izlendi. Biz bu vaka ile diyebiliriz ki; bu gibi hastalarda kalıcı kalp pili implantasyon vaka bazlı değerlendirilmeli ve bu karar aşamasında elektrofizyolojik çalışmaya başvurmak gerekebilir.