Veysel Başar, Fatih Yiğit, Fariz Jafarov, Hasan Sunar

Clinic of Cardiovascular Surgery, Kartal Koşuyolu High Specialization Training and Research Hospital,İstanbul, Turkey

Anahtar Kelimeler: Göğüs cerrahisi; postoperatif yara yeri enfeksiyonu; mediastinit; asendan aorta

Özet

Giriş: Aort cerrahisi sonrası sternum açık çıkılan hastalarda (DSC) post operatif morbidite ve mortaliteyi etkileyen pek çok faktör mevcuttur. Bu çalışmada DSC sonrası hastaların postoperatif yönetimi, morbidite ve mortaliteyi etkileyen faktörlerin incelenmesi amaçlandı.

Hastalar ve Yöntem: Ocak 2012-Aralık 2020 tarihleri arasında asendan aort ve/veya aort kapak cerrahisi yapılan 2151 hasta arasından DSC prosedürü uygulanan 64 hasta çalışmaya dahil edildi. Kontrol edilemeyen kanama uygulanan hastalar. Hastaların kayıtlarına hastane arşivinden ve hastane bilgi işlem sisteminden ulaşılmıştır. Postop 30. gün erken dönem mortalite olarak belirlendi.

Bulgular: DSC prosedürünün uygulanma nedenleri olarak kontrol edilemeyen kanama %34.4 (n= 22), LCOS %31.4 (n= 20), mediastinal ödem %28.1 (n= 18) oranında görüldü. Kalan %6.3 (n= 4) hasta ise kontrol edilemeyen aritmi gibi diğer non spesifik nedenlerle DSC tercih edildi. Hastaların 45’i (%70.3) postoperatif dönemde kapatılmış, 19 hasta ise (%29.7) exitus nedeni ile kapatılamamıştı (p< 0.001). Erken dönem mortalite 27 hasta (%42.2), sepsis ise 10 hastada (%15.6) görüldü. Hastaların %4.7’sinde deep sternal wound infection (DSWI) mevcut olup sepsis görülme oranı bu hasta grubunda daha yüksekti (%66.7-%13.1, p< 0.05). Kültür pozitif olan hasta grubunda sepsis görülme olasılığı açısından istatistiksel olarak anlamlı fark yoktu (p> 0.05). Ancak geçirilmiş operasyon öyküsü olan, postoperatif akut böbrek yetmezliği gelişen, cerrahi alan enfeksiyonu olan, postoperatif kanama revizyonu veya cerrahi revizyon yapılan hastalarda kapanma süresi daha uzundu (p< 0.05).

Sonuç: DSC prosedürü açık kalp cerrahisi sonrası kanama diatezi , mediastinal ödem, malign aritmi gibi sebeplerle hayat kurtarıcı bir yöntem olarak tercih edilebilir. Sternumun kapatılması açısından doğru zamanlama ve yakın takip önemlidir. Bu hastalarda postoperatif dönemde multidisipliner yaklaşım gerekmektedir.