Aziz İnan Çelik1, Reşit Coşkun2, Muhammet Buğra Karaaslan3, Tahir Bezgin1, Süleyman Karakoyun4, Metin Çağdaş1

1Clinic of Cardiology, Heart Center, Gebze Fatih State Hospital, Kocaeli, Turkey
2Department of Cardiology, Erzincan Binali Yıldırım University Faculty of Medicine, Erzincan, Turkey
3Clinic of Cardiology, Osmancık State Hospital, Çorum, Turkey
4 Clinic of Cardiology, Akademi Hospital, Kocaeli, Turkey

Anahtar Kelimeler: Mitral kapak; paratiroid hormonu; vitamin D; inflamasyon

Özet

Giriş: Romatizmal mitral kapak hastalığı (RMKH), otoimmün kalp kapak hasarı ile ilişkilidir. Paratiroid hormon (PTH) ve D vitamini, bağışıklık sistemi üzerinde etkileri olan iki temel moleküldür. Bu çalışmada PTH ve D vitamininin RMKH’lı hastalar arasındaki ilişkisini değerlendirmeyi amaçladık.

Hastalar ve Yöntem: Çalışmaya RMKH›lı 81 hasta ve 75 kontrol grubu dahil edildi. Wilkins skoruna göre başlangıç klinik, laboratuar ve ekokardiyografik parametreler kaydedildi ve tüm RMKH olan hastalar analiz edildi. Gruplar arasında çok değişkenli lojistik regresyon analizi yapıldı.

Bulgular: RMKH grubunda D vitamini seviyeleri anlamlı derecede düşüktü. Hastalar Wilkins skoruna göre sınıflandırıldı [Wilkins skoru <7 (n=50) ve Wilkins skoru ≥7 (n=31)]. Wilkins skoru ≥7 olan hastalarda yaş, vücut kitle indeksi ve PTH anlamlı olarak daha yüksekti ve mitral kapak alanı anlamlı olarak daha düşüktü. Çok değişkenli analizde, yaş (OR= 1.052; %95 CI 1.005-1.100, p= 0.028) ve PTH (OR= 1.017; %95 CI 1.000-1.033, p= 0.047), yüksek Wilkins skorunun bağımsız prediktörleri olarak bulundu.

Sonuç: Bu çalışma, RMKH’lı hastalarda D vitamini düzeylerinin düşük olduğunu göstermiştir. Wilkins skoru yüksek olan hastalarda ise PTH düzeyleri anlamlı olarak yüksekti. PTH ve D vitamini seviyelerindeki değişiklikler inflamasyonu tetikleyebilir ve kapak hasarından sorumlu olabilir.