Tahir Bezgin1, Aziz İnan Çelik1, Ali Karagöz2, Nart Zafer Baytuğan1, Metin Çağdaş1, Süleyman Karakoyun3, Cihangir Kaymaz2

1Clinic of Cardiology, Gebze Fatih State Hospital, Kocaeli, Turkey
2Clinic of Cardiology, Kartal Koşuyolu High Specialization Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
3 Clinic of Cardiology, Akademi Hospital, Kocaeli, Turkey

Anahtar Kelimeler: Kalp yetersizliği; ejeksiyon fraksiyonu

Özet

Giriş: Enflamasyon ve malnütrisyon kalp yetersizliğinin hem ortaya çıkmasını hem de ilerlemesini tetikleyebilir (KY). Fakat, C-reaktif protein ve albüminden türetilmiş modifiye Glasgow Prognostik Skorunun (mGPS) Hafif Düşük Ejeksiyon Fraksiyonlu Kalp Yetersizliği (HDEF-KY) ile ilişkisi iyi bilinmemektedir. mGPS’unun, HDEF-KY’li hastalarda tüm nedenlere bağlı mortaliteyi öngörmede faydalı olup olmadığını araştırmayı amaçladık.

Hastalar ve Yöntem: Ocak 2016 ve Ocak 2020 arasında hastanemiz polikliniğine ayaktan başvuran HDEFKY’li hastalar çalışmamıza dahil edildi. Tüm nedenlere bağlı ölüm primer sonlanım olarak tanımlandı. mGPS hesaplandı ve onun sağkalım ile ilişkisi belirlendi.

Bulgular: 259 hastanın verileri analiz edildi. 172 (66%) hastada mGPS≤ 1 iken 87 (34%) hastada mGPS 2’ydi. Yüksek mGPS özellikle NT-pro BNP [777 (112-4564) pg/mL kıyasla 350 (65-3521) pg/mL sırasıyla p< 0.0001)] olmak üzere prognozla ilişkili rutin biyobelirteçlerin daha kötü sonuçlarıyla ilişkiliydi. Çok değişkenli Cox modelinde, NT-proBNP [1.83 (1.32-2.55), p< 0.0001], mGPS 2’ye kıyasla ≤1 [2.43 (1.2-4.93), p= 0.013], ve koroner arter hastalığı [3.15 (1.46-6.82), p= 0.003]’nın tüm nedenlere bağlı ölümle bağımsız şekilde ilişkili olduğu saptandı.

Sonuç: Bir immün nütrisyonel skor olan mGPS HDEF-KY’li hastaların uzun dönem takibinde mortaliteyi öngördürür. mGPS, HDEF-KY’de risk durumu değerlendirmesinde kullanılabilir.