Oktay Şenöz1, Volkan Emren2, Zeynep Yapan Emren1, Ahmet Erseçgin1, Ferhat Siyamend Yurdam1, Cem Nazlı2

1Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji, Izmir, Turkey
2Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji, Izmir, Turkey

Anahtar Kelimeler: perikardiyal efüzyon,perikardiyosentez,malign efüzyon,tamponad

Özet

Amaç: Bu çalışmanın amacı, perkütan perikardiyosentez yapılan hastalarda perikardiyal efüzyonun birincil etiyolojisini belirlemekti. Ayrıca hastane içi mortaliteyle ilişkili olası öngördürücüler de araştırıldı.

Hastalar ve Yöntem: Ocak 2009 ile Mart 2020 arasında orta ila şiddetli perikardiyal efüzyon nedeniyle perikardiyosentez yapılan 268 hastanın klinik ve laboratuvar özellikleri geriye dönük analiz edildi.

Bulgular: Hastaların %57,5'i erkek ve %42,5'i kadın olup, ortalama yaş 62,3±15,4 yıldır. 220 (%82.1) hastada kardiyak bası saptandı. Bunlardan 208 (%77.6)’i klinik olarak tamponad ve 12 (%4.5)‘si asemptomatik kardiyak basıydı. En sık semptom dispneydi (%58.6) ve hastaların %10.8’i asemptomatikti. 235 (%87.7) hastada perikardiyal sıvı eksüda vasfındaydı. En sık nedenler, malignite (%37.3) ardından idiyopatik (%22.1) ve iyatrojenikti (%12.7). Asemptomatik kardiyak basısı bulunan hastaların malign efüzyon olma olasılığı diğer etiyolojilere göre daha fazlaydı (p=0,001). 37 (%13.8) hastada hastane içi mortalite gelişti. Enfeksiyöz veya idiyopatik dışı etiyoloji (OR = 3.447; %95 GA = 1.266, 9.386; p = 0.015) ve antitrombotik tedavi almak (OR = 2.306; %95 CI = 1.078, 4.932; p=0.031) hastane içi mortalite için bağımsız öngördürücüler olarak saptandı.

Sonuç: Malignite, orta ila ciddi perikardiyal efüzyonların en sık nedenidir. Asemptomatik hastalarda kardiyak basının saptanması malignitenin önemli bir göstergesi olabilir. Antitrombotik tedavi almak ve idiyopatik ve enfeksiyöz olmayan bir etiyolojiye sahip olmak hastane içi mortalite için öngördürücüler olabilirler.