Oktay Şenöz1, Volkan Emren2, Zeynep Yapan Emren1, Ahmet Erseçgin1, Ferhat Siyamend Yurdam1, Cem Nazlı2

1Department of Cardiology, University of Bakircay, Cigli Training and Research Hospital, Izmir, Turkey
2Department of Cardiology, University of Katip Celebi, Atatürk Training and Research Hospital, Izmir, Turkey

Anahtar Kelimeler: Malign efüzyon; perikardiyal efüzyon; perikardiyosentez, tamponad

Özet

Giriş: Bu çalışmanın amacı, perkütan perikardiyosentez yapılan hastalarda perikardiyal efüzyonun birincil etiyolojisini belirlemektir. Ayrıca hastane içi mortaliteyle ilişkili olası öngördürücüler de araştırılmıştır.
Hastalar ve Yöntem: Ocak 2009-Mart 2020 tarihleri arasında orta-şiddetli perikardiyal efüzyon nedeniyle perikardiyosentez yapılan 268 hastanın klinik ve laboratuvar özellikleri geriye dönük analiz edildi.
Bulgular: Hastaların %57.5’i erkek ve %42.5’i kadın olup, ortalama yaş 62.3 ± 15.4 yıldır. Hastaların 220 (%82.1)’sinde kardiyak bası saptanmıştır. Bunlardan 208 (%77.6)’i klinik olarak tamponad, 12 (%4.5)’si asemptomatik kardiyak basıydı. En sık semptom dispneydi (%58.6) ve hastaların %10.8’i asemptomatikti. Hastaların 235 (%87.7)’i perikardiyal sıvı eksüda vasfındaydı. En sık nedenler, malignite (%37.3) ardından idiyopatik (%22.1) ve iyatrojenikti (%12.7). Asemptomatik kardiyak basısı bulunan hastaların malign efüzyon olma olasılığı diğer etiyolojilere göre daha fazlaydı (p= 0.001). Hastaların 37 (%13.8)’sinde hastane içi mortalite gelişmişti. Enfeksiyöz veya idiyopatik dışı etiyoloji (OR= 3.447; %95 GA= 1.266, 9.386; p= 0.015) ve antitrombotik tedavi almak (OR= 2.306; %95 CI= 1.078, 4.932; p= 0.031) hastane içi mortalite için bağımsız öngördürücüler olarak saptanmıştır.
Sonuç: Malignite, orta-ciddi perikardiyal efüzyonların en sık nedenidir. Asemptomatik hastalarda kardiyak basının saptanması malignitenin önemli bir göstergesi olabilir. Antitrombotik tedavi almak ve idiyopatik ve enfeksiyöz olmayan bir etiyolojiye sahip olmak hastane içi mortalite için öngördürücüler olabilir.