Görkem Çitoğlu1, Serhat Bahadır Genç1, Hacer Kamalı2, Fatma Sevinç Şengül2, İsmihan Selen Onan1

1Department of Pediatric Cardiovascular Surgery, Istanbul Mehmet Akif Ersoy Thoracic and Cardiovascular Surgery Training and Research Hospital, Health Sciences University, Istanbul, Turkey
2Department of Pediatric Cardiology, Istanbul Mehmet Akif Ersoy Thoracic and Cardiovascular Surgery Training and Research Hospital, Health Sciences University, Istanbul, Turkey

Anahtar Kelimeler: Reoperasyon; sol atriyoventriküler kapak; yetersizlik

Özet

Giriş: Parsiyel atriyoventriküler septal defektin (pAVSD) onarımı sonrası sağkalım mükemmel olsa da reoperasyon halen sorun oluşturmaktadır. Sol atriyoventriküler kapak yetersizliği (SAVKY), reoperasyonun en sık nedenidir. Bu çalışmada, pAVSD onarımı yapılan hastaların verilerini retrospektif olarak analiz ederek morbidite ve mortalite oranlarını belirlemek amaçlanmıştır.

Hastalar ve Yöntem: Merkezimizde 2011-2019 yılları arasında, pAVSD nedeniyle tamir yapılan 18 yaşından küçük toplam 25 hastanın takip verileri hastane kayıtlarından elde edildi. Down sendromu insidansı, ölüm, komplikasyonlar ve reoperasyon oranları analiz edildi.

Bulgular: Ameliyat sırasında ortalama yaş 4.64 yıl idi. Daha geç yaşta ameliyat edilen hastalarda ameliyat öncesi SAVKY derecesi göreceli olarak yüksek bulunmuştur (p< 0.05). İki hastada (%8) Down sendromu vardı. Takip süresi 2-96 ay arasındaydı (ortalama: 33.48 ay). Perioperatif mortalite yoktu. Dört hastada (%16) ameliyat sonrası aritmi görülmüştür. Bir hastada (%4) kalıcı kalp pili implantasyonu gerektiren tam atriyoventriküler blok gelişmiştir. Operasyon sonrası geçen süre arttıkça postoperatif SAVKY oranının arttığı gözlenmiştir. Down sendromunun varlığının postoperatif SAVKY’ye karşı koruyucu olduğu görülmüştür (p< 0.05). İki hasta (%8) SAVKY nedeniyle reoperasyon geçirmiştir. İlk ameliyattan reoperasyona kadar geçen süre ortalama altı yıldır. Down sendromu, reoperasyon için risk faktörü olarak bulunmuştur (p< 0.05).

Sonuç: PAVSD’nin onarımının mortalitesi düşük ve sonuçları iyidir. PAVSD tamirini takiben reoperasyon için en sık neden SAVKY’dir ve ilk operasyonun ardından geçen süre arttıkça yetersizlik oranı artar. Ayrıca hastanın ameliyat yaşı arttıkça ameliyat öncesi SAVKY oranı da yükselmektedir. Down sendromu postoperatif SAVKY açısından koruyucu iken reoperasyon için risk faktörüdür. Reoperasyon oranının yüksek olması yakın takip gerekliliğini ortaya koymaktadır.