Ömer Faruk Şavluk1, Abdullah Arif Yılmaz2, Yasemin Yavuz1, Fatma Ukil Işıldak1, Babürhan Özbek2, Ergin Arslanoğlu2, Nihat Çine2, Hakan Ceyran2

1Department of Anesthesiology and Reanimation, Kartal Koşuyolu High Specialization Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
2Department of Pediatric Cardiac Surgery, Kartal Koşuyolu High Specialization Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey

Anahtar Kelimeler: Geleneksel oksijen tedavisi; pediatrik kardiyak cerrahi; yüksek akışlı nazal kanül.

Özet

Giriş: Doğuştan kalp hastalığı olan bebeklerde ve çocuklarda, kalp cerrahisine veya kalp hastalığına bağlı olarak solunum yetmezliği gelişebilir. Aslında, bu grup hastalarda ekstübasyon sonrası dönem karmaşık olabilir ve eğer geleneksel oksijen tedavisi yeterli olmazsa, sürekli pozitif hava yolu basıncı veya noninvaziv ventilasyon gerekli olabilir. Çalışmamızın amacı, pediatrik kalp cerrahisi sonrası ekstübasyon sonrasında yüksek akımlı nazal kanül veya konvansiyonel oksijen tedavisinin etkinlik ve sonuçlarını karşılaştırmaktır.

Hastalar ve Yöntem: Ocak-Aralık ayları arasında 12 yataklı pediatrik kardiyak yoğun bakım ünitesinde tek merkezli retrospektif bir çalışma yapılmıştır. Bir grupta ekstübasyon sonrası yüksek akımlı nazal kanül alan 45 hasta (Grup I), diğer grupta ise ekstübasyon sonrası maske ile oksijen tedavisi alan 45 hasta (Grup II) vardı. Çalışmamızda yüksek akışlı nazal kanülün ve geleneksel oksijen tedavisinin PaCO2, PaO2 ve PaO2/FiO2 üzerindeki göreceli etkinliğini değerlendirmektir.

Bulgular: Ekstübasyon sonrası 1, 6, 12, 24 ve 48. saatlerde PaO2 değerleri yüksek akışlı nazal kanül uygulanan grupta anlamlı olarak yüksekti (p< 0.05). Yüksek akışlı nazal kanül grubunda ekstübasyon sonrası 1, 6, 12, 24, 48. saatlerde PaCO2 değeri anlamlı olarak düşüktü (p= 0.01). Ekstübasyon sonrası tüm zamanlarda yüksek akışlı nazal kanül grubunda PaO2/PaCO2 değerleri geleneksel oksijen tedavisi alan gruba göre anlamlı olarak yüksekti (p= 0.01).

Sonuç: Yüksek akışlı nazal kanül, kalp cerrahisi sonrası ekstübasyonu takiben çocuklarda PaCO2’yi düşürmede ve PaO2’yi iyileştirmede faydalıdır. Ek olarak, yüksek akışlı nazal kanül kullanımının basitliği ve tolere edilebilirliği de önemlidir. Daha pahalı olmasına rağmen, yüksek akışlı nazal kanül kullanımı pediatrik kalp cerrahisini takiben geleneksel oksijen tedavisine güvenli ve etkili bir alternatif olarak düşünülebilir.