Zubeyde Bayram1, Süleyman Cagan Efe1, Ali Karagoz1, Cem Dogan1, Busra Guvendi1, Samet Uysal1, Rezzan Deniz Acar1, Ozgur Yasar Akbal1, Fatih Yilmaz1, Hacer Ceren Tokgoz1, Mehmet Kaan Kirali2, Cihangir Kaymaz1, Nihal Ozdemir1

1Kosuyolu Heart Training And Research Hospital, Cardiology, Istanbul, Turkey
2Kosuyolu Heart Training And Research Hospital, Cardiovascular Surgery, Istanbul, Turkey

Anahtar Kelimeler: i̇skemik kardiyomiyopati, i̇skemik olmayan kardiyomiyopati, kalp yetersizliği etiyolojisi, klinik sonlanım, sağ ventrikül fonksiyonu

Özet

Amaç: Bu çalışmanın amacı; son dönem kalp yetersizliği (KY) hastalarında KY etiyolojisinin klinik, ekokardiyografik, hemodinamik bulgular, sağ ventrikül (SV) fonksiyonu ve klinik sonlanım üzerindeki etkilerini araştırmaktır.

Hastalar ve Yöntem: Kalp nakli için değerlendirilen toplam 470 son dönem KY hastası iskemik kardiyomiyopati (İKMP, n = 249) ve iskemik olmayan kardiyomiyopati (NİKMP, n = 221) olamk üzere iki gruba ayrıldı. SV disfonksiyonu, triküspit anüler plan sistolik ekskürsiyonun (TAPSE) ≤1,5 cm olması (TAPSE-tanımlı SV disfonksiyonu) ve SV strok work indeksinin (RVSWI) <5 g/m/beat/m2 olması (RVSWI-tanımlı SV disfonksiyonu) olarak tanımlandı. Sol ventriküler destek cihazı (LVAD) implantasyonu, acil kalp nakli veya ölüm primer sonlanım olarak tanımlandı.

Bulgular: İKMP 'li hastalar, NİKMP' li hastalara göre daha yüksek pulmoner vasküler direnç, sistolik ve ortalama pulmoner arter basınçlarına sahiptiler [3.0 (1.1-6.0) vs. 2.0 (1.0-5.0), P=0.013; 53.5 (42.0-68.0) vs. 46.0 (32.5-64.5), P <0.001 ve 35.512.9 vs. 31.812.3, P=0.002]. RVSWI seviyeleri NİKMP hastalarında İKMP hastalarına göre daha düşüktü [5.4 (3.7-7.6) vs. 6.5 (4.6-9.6),P <0.001]. TAPSE tanımlı SV disfonksiyonu NİKMP ve İKMP arasında benzer iken, RVSWI tanımlı SV disfonksiyonu NİKMP'de daha yüksekti (44.3% vs. 55.0%,P=0.069 and 45.2% vs. 31.3%,P=0.012). Çok değişkenli analizlere göre, NİKMP, RVSWI-tanımlı SV disfonksiyonu için bağımsız bir prediktörü iken TAPSE-tanımlı SV disfonksiyonu için değildi (OR:1.79, 95% CI:1.13-2.82,P=0.012 and OR:0.63, 95% CI:0.28-1.39,P=0.254). 503.5 günlük medyan takip süresinde, ayarlanmamış ve düzeltilmiş modellere göre KY etiyolojisinin primer sonlanım için bir prediktör olmadığı gösterildi (OR:0.99, 95% CI:0.80-1.23, P=0.936 ve OR:0.89, 95% CI:0.60-1.31, P=0.542).

Sonuç: Sonuç olarak, son evre KY olan hastalarda, İKMP'nin NİKMP'den daha yüksek SV artyüke ve RVSWI değerine sahip olduğunu ve KY etiyolojisinin primer sonlanım prediktörü olmadığını gösterdik. Ancak TAPSE-tanımlı SV disfonksiyonu ve RVSWI-tanımlı SV disfonksiyonundaki çelişkili sonuçlar nedeniyle KY etiyolojisinin SV fonksiyonu üzerinde bir etkisinin olup olmadığını kesin olarak söyleyemedik.