Hasan Erdem1, Emre Selçuk2

1Department of Cardiovascular Surgery, Kartal Koşuyolu High Specialization Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
2Department of Cardiovascular Surgery, Faculty of Medicine, University of Bezmialem Vakif, Istanbul, Turkey

Anahtar Kelimeler: Dejeneratif mitral kapak hastalığı; mitral annuloplasti; mitral tamir.

Özet

Giriş: Bu çalışmada, mitral kapak tamir programımızın ilk beş yılında dejeneratif mitral kapak yetmezliği nedeniyle kapak tamiri uyguladığımız hastaların erken ve orta dönem sonuçlarını sunmak amaçlanmıştır.

Hastalar ve Yöntem: Bu retrospektif çalışmada, 2013-2017 yıllarında tek cerrahi ekip tarafından dejeneratif mitral yetmezlik nedeniyle ameliyat edilen tüm hastalar incelendi. Erken ve orta dönem toplam sağkalım oranlarını, onarım başarısızlığını ve reoperasyon oranları belirlendi. Ayrıca özellikli bir alt grup olarak 18 yaş altı hastaların mitral kapak tamiri sonrası sonuçları araştırıldı.

Bulgular: Çalışma süresi boyunca 153 dejeneratif mitral yetmezlik hastasının 121’inde mitral onarım yapılmıştır. Genel onarım oranı %79 idi. Takip eden yıllarda mitral kapak onarım oranı önemli ölçüde artmıştır. Medyan takip süresi 63 (10-92) aydır. Erken mortalite oranı %2.5’tir (n= 3). Takip süresi boyunca 14 (%11.8) hastada orta-şiddetli mitral yetmezlik görülmüş, 7 (%5.9) hastada mitral kapak reoperasyonu gerekmiştir. On sekiz yaş altı yedi hastanın dördünde kapak tamiri yapılmıştır. Takip süresi boyunca (medyan 46 ay) tekrar ameliyat gerektiren pediatrik olgu olmamıştır.

Sonuç: Dejeneratif mitral kapak hastalarında mitral kapak onarımının orta dönem sonuçları tatmin edicidir. Cerrahi deneyime paralel olarak onarımın başarı oranı da artmaktadır.