Hasan Erdem1, Emre Selçuk2

1Koşuyolu High Specialty Education And Research Hospital, Cardiovascular Surgery, İstanbul, Turkey
2Medical Faculty Of Bezmialem Vakif University, Cardiovascular Surgery, İstanbul, Turkey

Anahtar Kelimeler: dejeneratif mitral kapak hastalığı, mitral tamir, mitral anuloplasti

Özet

Amaç: Bu çalışmada mitral kapak tamir programımızın ilk beş yılında dejeneratif mitral kapak yetmezliği nedeni ile kapak tamiri uyguladığımız hastaların orta dönem sonuçlarını sunuyoruz.

Hastalar ve Yöntem: Bu retrospektif çalışmada 2013-2017 yıllarında tek cerrahi ekip tarafından dejeneratif mitral yetmezlik nedeniyle opere edilen tüm hastalar incelendi. Erken ve orta dönem toplam sağkalım oranlarını, onarım başarısızlığını ve reoperasyon oranlarını belirledik. Ayrıca spesifik bir alt grup olarak 18 yaş altı hastaların mitral kapak tamiri sonrası sonuçları araştırıldı

Bulgular: Çalışma süresi boyunca 153 dejeneratif mitral yetmezlik hastasının 121'inde mitral onarım yapıldı. Genel onarım oranı %79 idi. Takip eden yıllarda mitral kapak onarım oranı önemli ölçüde arttı. Medyan takip süresi 63 (10-92) aydı. Erken mortalite oranı %2,5 idi (3 hasta). Takip süresi boyunca 14 hastada (%11.8) orta-şiddetli mitral yetmezlik görüldü, 7 hastada (%5.9) mitral kapak reoperasyonu gerekti. Onsekiz yaş altı 7 hastanın 4'inde kapak tamiri yapıldı. Takip süresi boyunca (medyan 46 ay) tekrar ameliyat gerektiren pediatrik olgu olmadı.

Sonuç: Dejeneratif mitral kapak hastalarında mitral kapak onarımının orta dönem sonuçları tatmin edicidir. Cerrahi deneyime paralel olarak onarımın başarı oranı da artmaktadır.