Flora Özkalaycı1, Ali Karagoz2, Işıl Kutlutürk Karagöz3, Süleyman Çağan Efe2, Erdem Türkyılmaz2, İbrahim Halil Tanboga4, Cihangir Kaymaz2

1Hisar Intercontinental Hospital, Cardiology, Istanbul, Turkey
2Kartal Koşuyolu Training And Research Hospital, Cardiology, Istanbul, Turkey
3Umraniye Training And Research Hospital, Ophtalmology, Istanbul, Turkey
4Nişantaşı University, School Of Health Science, Cardiology, Istanbul, Turkey

Anahtar Kelimeler: sol atriyal strain, count skoru, diyabetes mellitus

Özet

Amaç: Malnütrisyon, kardiyovasküler hastalık ve diabetes mellitus dahil olmak üzere bir çok hastalıkta olumsuz sonlanımlarla ilişkili ciddi bir halk sağlığı sorunudur. Malnütrisyonun çeşitli hastalıklara eşlik ettiği önceki çalışmalarda gösterilmiştir. Öte yandan malnütrisyonun, diyabetik retinopatinin eşlik ettiği diyabetik hastaların kalp fonksiyonlarına etkisi konusunda yeterli kanıt bulunmamaktadır. Çalışmamızda bu hasta grubunda malnütrisyon varlığı ile kardiyak fonksiyonlar arasındaki ilişkinin sol atriyal strain analazi ile değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Hastalar ve Yöntem: Tarafımıza sevk edilen diyabetik retinopati tanısı almış diyabetik hastaların verileri geriye dönük incelendi. Sinüs ritmi olan, ciddi kapak hastalığı ve koroner arter hastalığı bulgusu olmayan, konvansiyonel ekokardiyografiyle birlikte strain analizi yapılmış ve önceki muayenelerinde malnütrisyon açısından değerlendirilmiş olan hastalar çalışmaya alındı. Yüz yetmiş hasta dahil edilme kriterlerini karşıladı. Hastaların beslenme durumlarını değerlendirmek için CONUT skoru, NRI ve PNI gibi malnütrisyon skorları kullanıldı.

Bulgular: CONUT skoruna göre, tüm diyabetik hastaların yüzde otuzunun malnütrisyona sahip olduğu gösterilmiştir. Sol atriyal kondüit strain değerinin malnütrisyon ile azaldığı gösterilmiştir [ß: -7.5 (CI% 95, -10.7, -4.3 p <0.001)], Sol atriyal rezervuar strain değerinin malnütrisyon ile arttığı gösterildi [ß: 2.48 (CI% 95 0.83- 4.13 p <0.03)] ve Sol atriyal kontraktil strain değerinin malnütrisyon ile azaldığı gösterilmiştir [ß: -4.21 (CI% 95, -2.21, -6.01 p <0.001)].

Sonuç: Bu çalışmada, malnütrisyonun diyabetik hastalarda sol atriyal strain üzerine etkisi gösterilmiştir.