Flora Özkalaycı1, Ali Karagöz2, Işıl Kutlutürk Karagöz3, Süleyman Çağan Efe2, Erdem Türkyılmaz2, İbrahim Halil Tanboğa4, Cihangir Kaymaz2

1Department of Cardiology, Hisar Intercontinental Hospital, Istanbul, Turkey
2Department of Cardiology, Kartal Kosuyolu High Specialization Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
3Department of Ophtalmology, Umraniye Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
4Department of Cardiology, Faculty of Medicine, University of Nisantasi, Istanbul, Turkey

Anahtar Kelimeler: COUNT skoru; diabetes mellitus; sol atriyal strain

Özet

Giriş: Malnütrisyon, kardiyovasküler hastalık ve diabetes mellitus dahil olmak üzere birçok hastalıkta olumsuz sonlanımlarla ilişkili ciddi bir halk sağlığı sorunudur. Malnütrisyonun çeşitli hastalıklara eşlik ettiği önceki çalışmalarda gösterilmiştir. Öte yandan malnütrisyonun, diyabetik retinopatinin eşlik ettiği diyabetik hastaların kalp fonksiyonlarına etkisi konusunda yeterli kanıt bulunmamaktadır. Çalışmamızda bu hasta grubunda malnütrisyon varlığı ile kardiyak fonksiyonlar arasındaki ilişkinin sol atriyal strain analizi ile değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
Hastalar ve Yöntem: Tarafımıza sevk edilen diyabetik retinopati tanısı almış diyabetik hastaların verileri geriye dönük incelendi. Sinüs ritmi olan, ciddi kapak hastalığı ve koroner arter hastalığı bulgusu olmayan, konvansiyonel ekokardiyografiyle birlikte strain analizi yapılmış ve önceki muayenelerinde malnütrisyon açısından değerlendirilmiş olan hastalar çalışmaya alındı. Yüz yetmiş hasta dahil edilme kriterlerini karşıladı. Hastaların beslenme durumlarını değerlendirmek için CONUT skoru, NRI ve PNI gibi malnütrisyon skorları kullanıldı.
Bulgular: CONUT skoruna göre, tüm diyabetik hastaların %30’unun malnütrisyona sahip olduğu gösterilmiştir. Sol atriyal kondüit strain değerinin malnütrisyon ile azaldığı gösterilmiştir [ß: -7.5 (CI %95, -10.7, -4.3 p< 0.001)], sol atriyal rezervuar strain değerinin malnütrisyon ile arttığı gösterilmiştir [ß: 2.48 (CI %95 0.83-4.13 p< 0.03)] ve sol atriyal kontraktil strain değerinin malnütrisyon ile azaldığı gösterilmiştir [ß: -4.21 (CI %95, -2.21, -6.01 p< 0.001)].
Sonuç: Bu çalışmada, malnütrisyonun diyabetik hastalarda sol atriyal strain üzerine etkisi gösterilmiştir.