Muzaffer Kahyaoğlu1, Çetin Geçmen2, Mehmet Çelik2, Yusuf Yılmaz3, Emrah Bayam2, Ender Özgün Çakmak2, Özkan Candan4, İbrahim Akın İzgi5, Cevat Kırma2

1Department of Cardiology, Abdulkadir Yuksel State Hospital, Gaziantep, Turkey
2Department of Cardiology, Kartal Koşuyolu High Specialization Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
3Department of Cardiology, Goztepe Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
4Department of Cardiology, Faculty of Medicine, University of Usak, Usak, Turkey
5Department of Cardiology, Faculty of Medicine, University of Abant Izzet Baysal, Bolu, Turkey

Anahtar Kelimeler: Fragmente QRS; hipertansiyon; sol ventriküler disfonksiyon; benek takip ekokardiyografi.

Özet

Giriş: Hipertansif hastalarda, subklinik sol ventrikül disfonksiyonunun erken tespiti, agresif risk faktörü kontrolü ve tıbbi tedavi ile hastaların kalp yetmezliğini önleyebilir veya geciktirebilir. Fragmente QRS (fQRS), miyokardiyal fibrozisin bir belirtecidir ve miyokardiyal fibrozis, hipertansif hastalarda sol ventrikül disfonksiyonuna neden olur. Bu çalışmada, hipertansif hastalarda fQRS varlığı ile sol ventrikül fonksiyonu arasındaki ilişkiyi benek takip ekokardiyografi yöntemi ile değerlendirmek amaçlanmıştır.

Hastalar ve Yöntem: Çalışmaya toplam 95 hipertansif hasta dahil edilmiştir. Tüm hastalara ayrıntılı anamnez, fizik muayene ve laboratuvar testleri yapılmış, 12 derivasyonlu elektrokardiyografi çekilmiş ve konvansiyonel ekokardiyografi yapılmıştır. Katılan hastalar fQRS (+) (n= 33) ve fQRS (-) (n= 62) olarak iki gruba ayrılmıştır.

Bulgular: fQRS (-) grubuyla karşılaştırıldığında, fQRS (+) grubu daha yaşlı, ortalama hipertansiyon süresi daha uzun ve daha yüksek hemoglobin düzeyine sahip bulunmuştur. fQRS (+) grubunda interventriküler septum kalınlığı, arka duvar kalınlığı, sol ventriküler kitle indeksi, rölatif duvar kalınlığı, deselerasyon zamanı ve E/Em parametreleri anlamlı olarak yüksek iken, sol ventriküler global longitudinal strain değerleri fQRS (-) grubuna göre anlamlı olarak daha düşük tespit edilmiştir. Çoklu doğrusal regresyon analizi sonucunda, fQRS varlığı ve hipertansiyon süresi, sol ventriküler global longitudinal strain için bağımsız prediktörler olarak tanımlanmıştır.

Sonuç: Bu çalışmada, miyokardiyal fibrozise sekonder gelişen subklinik sol ventrikül disfonksiyonunun, 12 derivasyonlu elektrokardiyografide basit bir belirteç olan fQRS ile tahmin edilebileceğini göstermiştir.