Muzaffer Kahyaoğlu1, Çetin Geçmen2, Mehmet Çelik2, Yusuf Yılmaz3, Emrah Bayam2, Ender Özgün Çakmak2, Özkan Candan4, İbrahim Akın İzgi5, Cevat Kırma2

1Gaziantep Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi, Kardiyoloji, Gaziantep, Turkey
2Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim Ve Araştirma Hastanesi, Kardiyoloji, İstanbul, Turkey
3Göztepe Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji, İstanbul, Turkey
4Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji, Uşak, Turkey
5Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Kardiyoloji, Bolu, Turkey

Anahtar Kelimeler: fragmente qrs, hipertansiyon, sol ventriküler disfonksiyon;,benek takip ekokardiyografi̇

Özet

Amaç: Hipertansif hastalarda, subklinik sol ventrikül disfonksiyonunun erken tespiti, agresif risk faktörü kontrolü ve tıbbi tedavi ile hastaların kalp yetmezliğini önleyebilir veya geciktirebilir. Fragmente QRS (fQRS), miyokardiyal fibrozisin bir belirtecidir ve miyokardiyal fibrozis, hipertansif hastalarda sol ventrikül disfonksiyonuna neden olur. Bu çalışmada, hipertansif hastalarda fQRS varlığı ile sol ventrikül fonksiyonu arasındaki ilişkiyi benek takip ekokardiyografi yöntemi ile değerlendirmeyi amaçlıyoruz.

Hastalar ve Yöntem: Çalışmaya toplam 95 hipertansif hasta dahil edildi. Tüm hastalara ayrıntılı anamnez, fizik muayene, laboratuvar testleri yapıldı, 12 derivasyonlu EKG çekildi ve konvansiyonel ekokardiyografi yapıldı. Katılan hastalar fQRS (+) (n: 33) ve fQRS (-) (n: 62) olarak iki gruba ayrıldı.

Bulgular: fQRS (-) grubuyla karşılaştırıldığında, fQRS (+) grubu daha yaşlı, ortalama hipertansiyon süresi daha uzundu ve daha yüksek hemoglobin düzeyine sahipti. FQRS (+) grubunda interventriküler septum kalınlığı, arka duvar kalınlığı, sol ventriküler kitle indeksi, rölatif duvar kalınlığı, deselerasyon zamanı ve E/Em parametreleri anlamlı olarak yüksek iken, sol ventriküler global longitüdinal strain değerleri fQRS (-) grubuna göre anlamlı olarak daha düşük tespit edildi. Çoklu doğrusal regresyon analizi sonucunda, fQRS varlığı ve hipertansiyon süresi, sol ventriküler global longitüdinal strain için bağımsız prediktörler olarak tanımlanmıştır.

Sonuç: Bu çalışmamızda, miyokardiyal fibrozise sekonder gelişen subklinik sol ventrikül disfonksiyonunun, 12 derivasyonlu elektrokardiyografide basit bir belirteç olan fQRS ile tahmin edilebileceğini gösterdik.