Veli Polat1, Gonul Aciksari2

1Bakirkoy Dr. Sadi Konuk Training And Research Hospital, Department Of Cardiology, Istanbul, Turkey
2Istanbul Medeniyet University Goztepe Training And Research Hospital, Department Of Cardiology, Istanbul, Turkey

Anahtar Kelimeler: kardiyak resenkronizasyon tedavisi; kalp yetersizliği, adiponektin, nt-probnp; mr-proanp

Özet

Amaç: Kardiyak resenkronizasyon tedavisi (KRT), refrakter kalp yetersizliği olan hastalarda bir tedavi seçeneğidir. Çalışmamızda N-terminal pro-beyin tipi natriüretik peptid (NT-proBNP), mid-regional pro-atriyal natriüretik peptid (MR-proANP) ve adiponektin biyobelirteçlerinin KRT ile indüklenen sol ventrikül ve elektriksel ters yeniden şekillenme ile KRT’ ye klinik yanıtın izlenmesindeki yararlılığını incelemeyi amaçladık.

Hastalar ve Yöntem: KRT implantasyonundan önce ve 12 ay sonra NT-proBNP, MR-proANP ve adiponektin seviyeleri ile klinik, elektrokardiyografik ve ekokardiyografik değerlendirmeleri yapılmak üzere 46 kalp yetmezliği hastasını çalışmaya dahil edildi. Sol ventrikül ters yeniden şekillenme, ters elektriksel yeniden şekillenme ve klinik yanıt sırasıyla sol ventrikül sistol sonu hacminde %15 azalma veya sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonunda ≥ %5 mutlak artış, intrinsik QRS (iQRS) süresi ≥20 ms ve NYHA ≥1 sınıfında iyileşme olarak tanımlandı.

Bulgular: KRT ile 12. ayda sol ventrikül fonksiyonu ve boyutu, mitral yetersizliğin (MY) şiddeti, klinik durum ve QRS süresinde iyileşme kaydedildi. Hastaların sırasıyla %72, %54 ve %76' sında sol ventrikül ters yeniden şekillenme, ters elektriksel yeniden şekillenme ve klinik yanıt tespit ettik. Hem MR-proANP hem de adiponektin düzeylerindeki düşüş, sol ventrikül sistol sonu hacmindeki düşüşle korelasyon gösterdi (sırasıyla r = 0.51, p <0.05; r = 0.50, p <0.05). Ayrıca, MR-proANP düzeylerindeki azalma ile mitral yetersizlik derecesindeki azalma arasında bir ilişki vardı (r = 0.50, p <0.05). Ayrıca iQRS süresindeki azalma ile KRT sonrası MR-proANP düzeylerindeki azalma arasında bir ilişki gözlemledik (r = 0.67, p <0.05).

Sonuç: KRT sonrası MR-proANP düzeyleri, elektriksel yanıtı ve MY' deki gerilemeyi yansıtabilir. Ayrıca, KRT' den sonraki adiponektin ve MR-proANP düzeyleri, sol ventrikül sistol sonu hacmindeki düşüşü gösterebilir.