Samet Uysal, Doğancan Çeneli, Zeki Şimşek, Elnur Alizade

Department of Cardiology, Kartal Koşuyolu High Specialization Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey

Anahtar Kelimeler: Renal arter trombozu; kateter aracılı tromboliz; tromboliz

Özet

Renal arter trombozu nadir fakat tehdit edici bir durumdur. Perkütan girişimler ve trombolitik tedavilerin yararlı olduğu kanıtlanmış olsa da net bir tedavi stratejisi yoktur. Burada dış merkezde sağ renal arter trombozu tanısı alan ve nefrektomi önerilen bir hasta sunulmuştur. Bu olguda kateter aracılı intraarteriyel ultra yavaş trombolitik infüzyonu, bir kurtarma tedavisi olarak renal arter açıklığını sağlamıştır. Bu olgu sunumunun amacı, renal arter trombozu tedavi seçeneklerinde kateter aracılı intraarteriyel trombolitik infüzyona dikkat çekmektir.

Alıntı: Uysal S, Çeneli D, Şimşek Z, Alizade E. Renal artery embolism: a salvage therapy with catheter-directed intra arterial ultraslow thrombolytic infusion. Koşuyolu Heart J 2021;24(1):59-62.