Ali Rıza Demir, Gökhan Demirci, Serkan Aslan, Begüm Uygur, Yalçın Avcı, Ali Kemal Kalkan, Mehmet Ertürk

Department of Cardiology, Mehmet Akif Ersoy Thoracic and Cardiovascular Surgery Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey

Anahtar Kelimeler: ACEF skoru; akut böbrek hasarı; koroner bifurkasyon

Özet

Giriş: Akut böbrek hasarı (ABH) kardiyak invaziv girişimler sonrası mortalite, morbidite, hastanede kalış süresi ve maliyeti arttıran önemli bir komplikasyondur. İki-stent stratejisi ile revaskülarize edilen koroner bifurkasyon lezyonları sonrası görülme sıklığı ve ABH gelişimini etkileyen faktörler belirsizliğini korumaktadır.

Hastalar ve Yöntem: Çalışmada Ocak 2015-Eylül 2020 tarihleri arasında kurumumuzda gerçek koroner arter bifurkasyon lezyonlarına iki-stent stratejisi ile revaskülarizasyon uygulanan ve dışlama kriterlerini karşılamayan 230 ardışık non-ST elevasyonlu miyokart infarktüsü (NSTEMI) hastası retrospektif olarak incelenmiştir. ABH, işlem sonrası ilk 48 saat içinde kreatinin değişikliklerinin ortaya çıkması ile “Acute Kidney Injury Network (AKIN)” grubu kriterlerinin karşılanması olarak tanımlanmıştır. Tüm hastalar için ACEF (yaş, serum kreatinin, sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonu) skoru hesaplanmıştır.

Bulgular: İşlem sonrası hastaların 28 (%12.2)’inde ABH gelişmiştir. Yapılan çok değişkenli analiz sonucunda hipertansiyon, ACEF skoru ≥ 1.14 ve kontrast volümü ≥ 252 mL ABH için bağımsız prediktörler olarak saptanmıştır. Koroner anatomiye dair faktörlerin ve teknik ile ilişkili faktörlerin ise ABH üzerine herhangi bir etkisi bulunamamıştır. ACEF skoru 1.14 değerinin üstünde %82.1 duyarlılık, %60.9 özgüllük ve %96.1 negatif prediktif değeri ile ABH gelişimini tespit etmiştir. Ayrıca yüksek ACEF skoru olan grupta ABH oranı, düşük ACEF skoru olan gruba göre anlamlı düzeyde daha yüksek bulunmuştur (%22.5’e karşın %3.9, p< 0.001).

Sonuç: Basit ve son derece kullanıcı dostu ACEF skoru, iki-stent stratejisi ile revaskülarize edilen koroner bifurkasyon lezyonları sonrası ABH gelişme riskini doğru bir şekilde tanımlayabilir.

Alıntı: Demir AR, Demirci G, Aslan S, Uygur B, Avcı Y, Kalkan AK, et al. Determination of predictors of acute kidney injury in patients with coronary bifurcation lesions revascularized with the two- stent strategy. Koşuyolu Heart J 2021;24(1):15-24.