Murat Akkuş, Yunus Seyrek

University of Health Sciences, İstanbul Mehmet Akif Ersoy Thoracic and Cardiovacular Surgery Training and Research Hospital, Department of Thoracic Surgery, İstanbul, Turkey

Anahtar Kelimeler: Perikardiyal pencere; kardiyak tamponad; ventriküler yetmezlik

Özet

Giriş: Çalışmamızda, kardiyak tamponadlı (KT) hastalarda sol taraf perikardiyal pencere (SoPP) ve sağ taraf perikardiyal pencere (SaPP) açılmasının avantajlarını ve dezavantajlarını değerlendirmeyi amaçladık.

Hastalar ve Yöntem: Retrospektif olarak Ocak 2011-Aralık 2018 yılları arasında perikardiyal pencere (PP) açılması amacıyla 3. basamak merkez kardiyoloji kliniğinden kliniğimize sevkedilen kayıtlı 168 olgu değerlendirildi. 168 olgudan 31 olgu ileri evre akciğer kanseri ve 23 olgu tekrarlayan KT nedeniyle toplam 54 olgu çalışmaya alındı. Bütün hastalara, genel anestezi indüksiyonunda ve perikardiyal pencere açılması esnasında oluşabilecek instabiliteyi önlemek amaçlı videotorakoskopik PP operasyonu öncesi ekokardiografi eşliğinde perkutanöz perikardial drenaj uygulandı.

Bulgular: Yaş, cinsiyet, vücut kitle indeksi, semptomlar, perikard patolojileri, hastanede yatış süreleri, preoperativ perikardial effüzyon ölçümleri, operasyon süreleri, preoperativ ejeksiyon fraksiyonları, göğüs tüp drenaj süreleri ve perikardiyal sıvı drenaj volümleri arasında iki grup arasında anlamlı farklılık saptanmadı. Komplikasyon oranı SaPP grubunda anlamlı derecede düşük izlendi. Ventriküler yetmezlik SaPP grubunda görülmedi.

Sonuç: PP komplikasyonları literatürler eşliğinde kapsamlı incelendikten sonra sol ventriküler yetmezliğin, girişim yapılan taraf dışında SoPP olup SaPP gelişmemesine sebep olabilecek başka uygun neden bulunamadı. PP operasyonuna alınan KT hastalarda sol ventriküler yetmezlik riskini azaltmak için sağ taraf yaklaşımının göz önüne alınması düşünülebilir.