Ramazan Kargin, Yunus Emiroglu, Selçuk Pala, Mustafa Akcakoyun, Soe Moe Aung, Özkan Candan, Suzan Hatipo¤lu, Nihal Özdemir

Anahtar Kelimeler: Koroner yavafl ak›m fenomeni, Apolipoproteinler, Aterojenik ve anti-aterojenik etki

Özet

Amaç: Koroner yavafl ak›m fenomenin (KYAF) altta yatan mekanizmas› henüz tam olarak tan›mlanmam›fl olmas› na ra¤men çeflitli hipotezler ileri sürülmüfltür. Bu çal›flmam›z da s›ras›yla aterojenik ve anti-aterojenik etki gösteren plazma apolipoprotein-B100 (Apo-B) ve apolipoprotein-A1'in (Apo-A1) KYAF'deki rolünü araflt›rd›k. Yöntemler: Çal›flmaya koroner anjiografik olarak KYAF'si olan 31 hasta (grup 1) ile normal kiflilerden oluflan 28 kontrol grubu (grup 2) ve koroner arter hastal›¤› olan 30 hasta (grup 3) al›nd›. KYAF tan›s› TIMI kare say›s› yöntemiyle kondu. Gruplar›n plazma Apo-B, Apo-A1, Apo-B/Apo-A1 oran› ve demografik özellikleri karfl›laflt›r›ld›. Bulgular: Grup 1, 2 ve 3'deki ortalama Apo-B de¤erlerini s›ras›yla 93±25 mg/dL, 90±26 mg/dL, 106±27 mg/dL olarak saptad›k (grup 1 ile 3 aras›ndaki p=0.048, grup 2 ile 3 aras›ndaki p=0.041, grup 1 ile 2 aras›ndaki p= AD). Grup 1, 2 ve 3'deki ortalama Apo-A1 de¤erlerini s›ras›yla 127±14 mg/dL, 125±21 mg/dL, 106±27 mg/dL olarak saptad›k (grup 1 ile 3 aras›ndaki p=0.028, grup 2 ile 3 aras›ndaki p=0.021, grup 1 ile 2 aras›ndaki p= AD). Grup 1, 2 ve 3'deki Apo-B/Apo-A1 oran›n› ise s›ras›yla 0.73±0.18, 0.69±0.23 ve 0.98±0.20 olarak saptad›k (grup1 ile 3 aras›ndaki p=0.017, grup 2 ile 3 aras›ndaki p=0.010, grup 1 ile 2 aras›ndaki p= AD). Sonuç: Koroner arter hastal›¤› düflük plazma Apo-A1 düzeyi ile yüksek plazma Apo-B düzeyi ve Apo-B/Apo- A1 oran› ile iliflkilendirilmifl olmas›na ra¤men apolipoproteinler ile KYAF aras›nda bu iliflki bulunmam›flt›r.