Ramazan Kargin, Yunus Emiroglu, Selcuk Pala, Mustafa Akcakoyun, Soe Moe Aung, Özkan Candan, Suzan Hatipo¤lu, Nihal Özdemir

Anahtar Kelimeler: Koroner yavafl ak›m fenomeni, hematokrit, hemokonsantrasyon, osmolarite, tonisite.

Özet

Amaç: Patofizyolojik olarak az bilinen koroner yavafl ak›m fenomeni (KYAF) distal koroner arterin boyanma h›z›n›n azalmas› ile karekterize anjiografik bir fenomendir. Çeflitli hipotezler ileri sürülmüfl olsada KYAF'nin mekanizmas› tam olarak aç›klanmam›flt›r. Bu çal›flman›n amac› dehitratasyon ve hemokonsantrasyon belirteçlerinin KYAF'de kan ak›m anomalisindeki rolünü belirlemektir. Yöntemler: Çal›flmaya anjiografik olarak 33 KYAF'si olan hasta (grup 1) ile 31 normal olan kontrol grubu hasta al›nm›flt›r. KYAF tan›s› TIMI frame say›m metodu ile konmufltur. Serum elektrolit, osmolarite, ve hematolojik parametreler ölçülmüfltür. Bulgular: KYAF hastalar›nda kontrol grubuna göre hesaplanm›fl osmolarite, tonisite, sodyum, glukoz, ve kan üre nitrojen düzeyi daha yüksek saptanm›flt›r. Ayr›ca total kolesterol, albumin hariç hematokrit, hemoglobin ve hesaplanm› fl osmolarite de anlaml› fark saptanm›flt›r. Sonuç: Bu çal›flmam›z KYAF ile hemokonsantrasyon ve dehitratasyon belirteçlerinin anlaml› olarak iliflkili oldu¤unu göstermifltir. Bu belirteçler koroner kan ak›m anomalisinde önemli olabilir.