Cengiz Köksal, Saleh Alsalehi, Özgür Kocamaz, Hasan Sunar

Anahtar Kelimeler: Kronik venöz yetmezli¤i, Skleroterapi, Endovenöz lazer tedavisi, Radyofrekans ablasyon

Özet

Kronik venöz yetmezlik (KVY); yüksek prevalans›, tan› ve tedavi maliyetinin yüksek olmas›, belirgin iflgücü kayb› ve hastan›n yaflam kalitesi üzerinde yapt›¤› olumsuz etkilerle, epidemiyolojik ve sosyoekonomik sonuçlar›yla önemli bir sa¤l›k sorunudur. KVY patofizyolojisini tam anlayabilmek için normal venöz sistemin anatomisi ve fonksiyonlar› iyi bilinmelidir. KVY tan›s› anamnez,fizik muayene ve noninvaziv testlerle yap›l›r. Kronik venöz yetmezlikte klasik cerrahi tedavi stratejisi safenofemoral venin yüksek ligasyonu ve safen vene stripping olup,son y›llarda doppler ultrasonografi eflli¤inde köpük skleroterapi, endovenöz lazer ve radyofrekans ablasyon tedavisi gibi yeni minimal invaziv teknikler s›kl›kla kullan›l›r olmufltur. Bu yaz›m›zda toplumda s›k görülen kronik venöz yetmezli¤i tedavi seçenekleri incelenmifltir.