Hekim Karapinar, Ozlem Esen, Mustafa Bulut, Selçuk Pala, Mustafa Akçakoyun, Ramazan Kargin, Irfan Barutcu, Ali Metin Esen

Anahtar Kelimeler: Kronik sigara içimi, sempatik overaktivite, P dalga dispersiyonu.

Özet

Bu çal›flmada; 30 a¤›r sigara içicisi, 30 hafif sigara içicisi ve sigara içicisi olmayan 30 olguda P dalga süresi ve dispersiyonu (PWD) ölçülmüfltür. A¤›r sigara içicisi, hafif sigara içicisi ve sigara içicisi olmayan olgu gruplar›nda ölçülen maksimum p dalga süresi ve PWD s›ras›yla (117±9ms, 116±8ms, 115±6ms ANOVA p=0.78 ve 48±10ms, 45±11ms, 43±8ms, one-way ANOVA p=0.14) olarak bulundu, anlaml› fakl›l›k izlenmedi. Ayr›ca olgu gruplar›nda ölçülen minimum P dalga süresi de benzer bulunmufltur (69±10ms, 70±13ms, 72±9ms, one-way ANOVA p=0.51). Bununla birlikte sigara içim süresi, içilen sigara say›s› ve P dalga süresi aras›nda doz ba¤›ml› iliflki bulunmam›flt›r. Sa¤l›kl› genç yafllardaki olgularda tek bafl›na kronik sigara içimi, P dalga süresi ve PWD üzerinde de¤ifliklik oluflturmamaktad› r.