İbrahim Sami Karacan, Ömer Ulular, Kanat Özışık, U¤ursay K›z›ltepe

Anahtar Kelimeler: Koroner arter baypas cerrahisi, atan kalpte baypas, vazospazm, vazodilatasyon, papaverin, verapamil

Özet

Amaç: Koroner arter cerrahisinde kullan›lan en önemli greft olan sol internal mamariyan arter (L‹MA)'n›n haz›rlanmas› nda ve sonras›nda karfl›lafl›lan en önemli sorun L‹MA spazm›d›r. Bu çal›flmada, atan kalpte koroner baypas (OPCAB) hastalar›nda kulland›¤›m›z iki vazodilatör ajan›n L‹MA ak›m› üzerine olan etkilerini de¤erlendirdik. Materyal ve Metod: OPCAB yap›lan 40 hasta çal›flmaya al›nd›. Hastalar›n yafl ortalamas› 61.50 ± 11.76 y›l idi. Hastalar uygulanan vazodilatör ajana göre iki gruba ayr›ld› (papaverin ve verapamil gruplar›). Kan ak›m ölçümleri esnas› nda diyabetes mellitus (DM) varl›¤›, tansiyon arteriyel (TA) ve aktive edilmifl p›ht›laflma zaman› (ACT) de¤erleri ölçülerek kaydedildi. Bulgular: Topikal ilaç uygulamas›ndan önce ve L‹MA anastomoz edilmeden hemen önce yap›lan ölçümlerde gruplar aras›nda erkek hastalarda kad›n hastalara göre (verapamil için p=0.037, papaverin için p=0.042) ve TA yüksek olan hastalarda TA de¤eri düflük olan hastalara göre (verapamil için ilaç uygulama öncesi p=0.001, ilaç uygulama sonras› p=0.046, papaverin için ilaç uygulama öncesi p=0.012, ilaç uygulama sonras› p=0.021) istatistiksel olarak anlaml› farkl›l›k gözlendi (p