Ahmet Şaşmazel, Tufan Paker, Atıf Akçevin, Halil Türko¤lu, Tayyar Sar›o¤lu, Ayd›n Aytaç

Anahtar Kelimeler: Aort koarktasyonu, cerrahi teknikler, rekoarktasyon

Özet

Bu yazmzda, 0-3 ay ve 3-24 ay arasndaki aort koarktasyonlu hasta gruplarnda, rezeksiyon uçuca anastomoz, subklavyan flap aortoplasti ve modifiye subklavyan aortoplasti tekniklerinin geç postoperatif dönemde rekoarktasyon yönünden birbirleriyle karfllafltrmak ve hangi prosedürün yafl gurubuna göre daha uygun oldu¤unu belirlemeyi amaçladk. Haziran 1987 - Aralk 1999 tarihleri arasnda aort koarktasyonu tans nedeniyle opere edilen, 2 yafl altnda toplam 77 hasta çalflmaya alnd. Hastalar iki grupta topland. Grup 1, 0-3 ay aras olup, grup 2 ise 3-24 ay aras opere edilen hastalar idi. Cerrahi prosedür olarak, rezeksiyon uç uca anastomoz, subklavian flap aortoplasti ve modifiye subklavyan aortoplasti teknikleri kullanld. Uygulanan cerrahi tekni¤ine göre hastalar yafl, postoperatif dönemde koarktasyon bölgesinden elde edilen basnç gradiyentlerine, reoperasyona göre karfllafltrld. Grup 1'de, 4 hastamz postoperatif dönemde kaybettik. Bu hastalarn preoperatif dönemde ileri derece kalp yetersizli¤ i bulgular ve kompleks kalp patolojileri olan hastalard. Grup'1 de, 4(%12) hastada rekoarktasyon görüldü. 3 hastaya subklavyan flap angioplasti 1 hastaya da, reseksiyon uç uca anastomoz cerrahi teknikleri uygulanmflt. 3 hasta rekoarktasyon nedeniyle ameliyata alnd. 1 hastann ise koarktasyonu balon anjioplasti ile geniflletildi. Grup 2'de mortaliteye rastlanmad. Fakat ancak Grup 2'de reseksiyon uç uca anastomoz sonras 1 hastada rekoarktasyon görüldü ve balon anjioplasti ile geniflletildi. Çalflmamzn sonucuna göre 3 ay alt çocuklarda reseksiyon uç uca anastomoz tekni¤i güvenilir bir cerrahi prosedürdür. Cerrahi yönden gerekli oldu¤u durumlarda e¤er subklavyan flap veya modifiye subklavyan aortoplasti tekni¤ i kullanlacaksa flap mümkün oldu¤unca kaorkte segmentin distaline kadar uzatlmaldr.