Ali Fedakar, Ahmet Şaşmazel, Onursal Bugra, Kamil Boyac›o¤lu, Ayfle Baysal, Ayfle İnci, Mehmet Balkanay

Anahtar Kelimeler: Fallot tetralojisi; koroner arter; anevrizma; koroner fistül.

Özet

Konjenital koroner arter fistülü oldukça nadir gözlenen bir patolojik bulgudur. Özellikle Fallot tetralojisi ile birlikteli¤ i ise daha önce sadece üç vaka olarak rapor edilmifltir. Bu yaz›m›zda sircumflex arter ile sol ventrikül aras›nda fistül bulunan fallot tetrolojili bir hastan›n sunumu yap›lmaktad›r. Ameliyat öncesi bilgisayarl› tomografik anjiografide sol ventrikül ile sircumflex arter aras›nda anevrizmatik fistül iliflkisi gözlemlendi. 27 yafl›ndaki bayan hasta tam düzeltme ameliyat›na al›nd›. Operasyonda fistül bulunamad› ve ba¤lanmadan b›rak›ld›. Problemi olmayan hasta, ameliyat sonras› onuncu günde taburcu edildi. Anevrizmatik koroner arter fistülün tam düzeltme ameliyat› sonras› nda miyokardiyal performansda ve hemodinamide bozulma yaratan bir etkisi gözlemlenmedi.