Cengiz Köksal, Deniz Çevirme, Arzu Antal Dönmez

Anahtar Kelimeler: Endarterektomi, Karotis, Karotis Arter Hastal›klar›

Özet

‹nme nedeniyle oluflan kal›c› nörolojik bozukluklar ve ölümler bu hastal›¤›n tedavisinin daha etkin yap›lmas› mecburiyetini getirmifltir. Bu anlay›flla yola ç›k›ld›¤›nda medikal tedavinin yan› s›ra karotis endarterektomisi veya karotis artere stent implantasyonu günümüzde birçok klinikte uygulanmaktad›r. Hasta ister semptomatik isterse asemptomatik olsun uygulanacak tedavilerde ve endikasyonlarda tart›flmalar sürmektedir. Baz› konularda gri alanlar bulunsa da karotis endarterektomisi günümüzde karotis arter darl›¤›na ba¤l› geliflen inme riskini azaltmada en etkin yol olarak göze çarpmaktad›r.