Lütfü Bekar, Kerem Özbek, Turgay Burucu, Orhan Önalan

Anahtar Kelimeler: Koroner damarlar, koroner damar anomalileri, koroner anjiyografi.

Özet

Çift sa¤ koroner arter, oldukça nadir görülen bir koroner arter anomalisidir. Tan›s›ndaki zorluklar, oldu¤undan daha az saptanmas›na neden olabilmektedir. ‹lginç bir flekilde ço¤u vaka Türkiye'den bildirilmifltir. Biz bu olgu sunumunda, atipik gö¤üs a¤r›s› ile baflvuran bir hastada saptad›¤›m›z çift sa¤ koroner arteri sunmaya amaçlad›k.