Atila Bitigen, Mustafa Bulut

Anahtar Kelimeler: Ekokardiyografi, kontrast maddeler, giriflimsel tedavi.

Özet

Kontrast ekokardiyografi kalp boflluklar›n›n s›n›rlar›n› daha net göstererek kardiyak fonksiyon, kitle, miyokard kanlanmas›, küçük damarsal yap›y› ve canl›l›¤› de¤erlendirmemize olanak sa¤lamaktad›r. Optimal görüntü elde edilemeyen hastalarda bu sorunu yenmek için kontrast kullan›lmaya bafllanm›flt›r. Gö¤üs a¤r›s› olan hastalarda miyokard beslenme kusurunun saptanmas›, müdahale karar›n›n al›nmas› ve müdahalenin baflar›s›n›n de¤erlendirilmesinde kullan›labilir. Kalp krizi geçiren hastalar›n reperfüzyon tedavisi sonras› miyokard canl›l›¤›n›n tespitinde de miyokardiyal kontrast eko'dan yararlan›labilir. Giriflimsel ifllemlere karar verme, k›lavuzluk ve ifllemin baflar›s›n› de- ¤erlendirmede daha fazla kullan›lmas› beklenilmektedir. Görüntüleme tekniklerinde geliflmeler, sol sistemi de¤erlendirmemize olanak sa¤layan kontrast maddeler gelifltikçe kontrast eko rutin prati¤imize daha fazla girecektir.