Orhan Fındık, Ali Fedakar, İbrahim Kara, Özgür Kocamaz, Cantürk Çakalağaoğlu, Cengiz Köksal, Hasan Sunar

Anahtar Kelimeler: Abdominal Aort Anevrizması, Ateroskleroz, Sigara, Diabetes Mellitus.

Özet

Amaç: Abdominal aort anevrizması yaşlılarda sık görülen kompleks etyolojisi olan bir hastalıktır. Abdominal aort anevrizması (AAA) için bilinen risk faktörleri yaş, erkek cinsiyet, ailede AAA varlığı, vücüdun başka bir yerindeki arteryel anevrizmalar (özellikle femoral ve popliteal arter), sigara, diabetes mellitus, ateroskleroz ve hipertansiyondur. Çalışmamızda kliniğimizde opere edilen 210 vakayı retrospektif tarayarak, literatür eşliğinde ülkemizdeki risk faktörlerini incelemeyi amaçladık. Hastalar ve Metod: Ocak 1998 - Ocak 2010 tarihleri arasında tedavi edilen cerrahi sınırlardaki abdominal aort anevrizmalı 210 hasta çalışmaya dahil edildi ve hastane kayıtları retrospektif olarak incelendi. Hastalar yaş, cinsiyet, hipertansiyon, kronik obstriktif akciğer hastalığı, ateroskleroz, diabet ve sigara tüketimi yönünden araştırıldı. Bulgular: Operasyona alınan 210 hastanın 187'si erkek, 23'ü kadın olup ortalama yaş 64,4±8,9 idi. En sık eşlik eden risk faktörleri sigara kullanımı (%76,7), hipertansiyon (%67.6), kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) (%35,7), hiperkolesterolemi (%30.9), diabetes mellitus (%10.1) idi. Sonuç: Çalışma grubumuzda sigara içimi en önemli risk faktörü olarak tespit edildi. Toplumumuzda sigara içim oranının yüksek olmasının, AAA sıklığını arttırdığını düşünüyoruz. Sigara içimini önlemeye yönelik toplumsal kampanyaların etkin şekilde uygulanması AAA sıklığını azaltmada umut vericidir.