Ç. Emre Çağlıyan, Onur Akpınar

Anahtar Kelimeler: Akut Romatizmal Ateş, Anti-Streptolizin O, Ekokardiyografi

Özet

Klinik pratikte Akut Romatizmal Ateş (ARA) tanısı için serum Anti-streptolizin O (ASO) düzeyleri kullanılmaktadır. Bunun değerlendirebilmek için fizik muayenede üfürüm tespit edilen, şüpheli ARA öyküsü olan ve bazen sadece rutin inceleme yapılan hastalarda ASO değeri inceleyerek bu uygulamanın doğruluğunu araştırdık. Elimizdeki 52 hastanın verileri değerlendirildiği zaman ASO değeri yüksekliğinin hastaların kapak yapısı ve öyküde ARA bulunması ile ilişkisinin olmadığı görüldü. Bu nedenle klinikte sadece ASO incelenerek ARA tanısını koymanın yanlış bir uygulama olacağı kanaatine varıldı.