Naci Öner, Kemal Ni̇şli̇, Taner Yavuz, Ayşe Yıldırım, Ümrah Aydoğan, Aygün Di̇ndar, Emin Ti̇reli̇, Türkan Tansel, Rukiye Eker Ömeroğlu

Anahtar Kelimeler: Aort koarktasyonu; Egzersiz; ekokardiyografi, dopler; Manyetik rezonans görüntüleme.

Özet

Amaç: Bu çalışmanın amacı cerrahi olarak düzeltilmiş aort koarktasyonlu çocuklarda egzersiz öncesi ve sonrası yapılan 2 boyutlu, M-mod ve Doppler ekokardiyografiyle değerlendirilen sol ventrikül fonksiyonlarının, rekoarktasyonu gösterip göstermediğinin Magnetik Rezonans Görüntüleme ile kıyaslanarak belirlenmesidir. Gereç ve Yöntemler: Aort koarktasyonu operasyonu geçiren 24 çocuk, 24 sağlıklı kontrolle karşılaştırıldı. Kan basıncı monitorizasyonu, istirahat ve egzersizde ekokardiyografik değerlendirme ve MRG yapıldı. MRG'de %30 ve daha çok isthmus daralması görülen çocuklar rekoarktasyon olarak değerlendirildi. Rekoarktasyon grubu Grup A, kontrol grubu Grup B olarak belirlendi. Bulgular: MRG'de 24 hasta çocuktan 8'inde rekoarktasyon saptandı. Fizik muayene ve ekokardiyografiye göre istirahatte sağ kolda hipertansiyonu olma, egzersizle bacakta sistoNaci lik ve diyastolik hipotansiyon olma, ekokardiyografide yüksek ejeksiyon fraksiyonu, fraksiyone kısalma ve aortik gradyent olması rekoarktasyon göstergesi olarak kabul edildi. Sonuçlar: Bu bulgular rekoarktasyonu göstermesi açısından önemlidir