Ali Rıza Akyüz, Zeydin Acar, Mustafa Tarık Ağaç, Abdülkadir Kırış, Levent Korkmaz, Tayyar Gökdeni̇z, Tayfun Uçar, Adem Adar, Şükrü Çeli̇k, Ramazan Akdemi̇r

Anahtar Kelimeler: Ali Rıza Akyüz

Özet

Giriş: Atriyal septal defekt (ASD), erişkinlerdeki en sık doğuştan kalp hastalığıdır ve tüm doğuştan kalp hastalıklarının % 5-10' unu oluşturmaktadır. Cerrahi tedavi yüksek başarı oranı ile uzun zamandır standart tedavi metodu olarak kullanılmıştır. Uygun vakalarda, günümüzün popüler tedavi yöntemi perkütan ASD kapamadır. Bu yöntem görece işlem kolaylığı ve nekahat süresinin kısalığı gibi avantajlar sağlamaktadır. Bu makalede, merkezimizde yapılan perkütan ASD kapama sonuçları bildirildi. Metod: Bu çalışmaya, 2009-2011 yılları arasında transtorasik ekokardiyografi (TTE) ve transözofajiyel ekokardiyografi (TÖE) aracılığı ile tespit edilen sekundum tipi ASD'li 24'ü kadın 32 hasta (ortalama yaş; 36±18 yıl) dahil edildi. 29 hastada ASD (% 90,6) perkütan yolla kapatılırken; 3 hasta işlem başarısızlığı nedeni ile cerrahiye yönlendirildi. 25 olguda (% 86,2) Amplatzer Septal Occluder cihazı kullanılırken; diğer olgularda Occlutech cihazı kullanıldı. Tüm hastalarda işlem lokal anestezi altında yapıldı. Perkütan kapama yapılan hastaların tümü işlem öncesi ve işlemden 1, 3, 6 ve 12 ay sonra TTE ile takip edildi. Bulgular: Olgularımızda, işlem öncesi ortalama pulmoner arter sistolik basınçları 33,3±7,5 mmHg ve pulmoner/sistemik kan akım oranı (Qp/Qs) 2,9±1,1 idi. TÖE ile ölçülen ortalama ASD çapı 20,1±6,6mm, balon kateter ile ölçülen ortalama gerilmiş çap 22,1±5,9 mm idi. Ortalama cihaz boyutu 24±6 mm (12-36 mm arası) idi. Takipte, herhangi bir major komplikasyon izlenmezken; 2 (%6,8) hastada hafif-orta düzeyde rezidüel kaçak saptandı. Sonuç: Merkezimizde, sekundum tipi ASD' li hastalarda, perkutan ASD kapama yöntemi yüksek başarı ve düşük komplikasyon oranları ile uygulanabilmektedir. Anahtar Kelimeler: Sekundum ASD, perkütan kapama, transtorasik ekokardiyografi, transözofajiyel ekokardiyografi.