Kemal Uzun, Hakan Kara, Davut Uğurlu

Anahtar Kelimeler: İnternal mammaryan arter, Solunum fonksiyon testleri

Özet

Giriş: Sol internal mammaryan arter (LİMA), kullanılması akciğer fonksiyonlarında bozulmalara yol açmakla birlikte, ister pediküllü ister skeletonize hazırlansın koroner bypass ameliyatlarında geç dönem açıklık oranları en iyi olan grefttir. Henüz kesin görüş oluşmamakla birlikte skeletonizasyon tekniğinin akciğerler üzerine olan yan etkileri azalttığını iddia eden yayınlar vardır. Amacımız akciğer fonksiyon testlerinde bu tekniklere bağlı olarak bir fark oluşup oluşmadığını ortaya koymaktır. Yöntem: Çalışmaya LİMA'sı skeletonize olarak çıkarılan ardışık 40 hasta (grup S) ve pediküllü olarak çıkarılan yine ardışık 40 hasta (grup P) olmak üzere toplam 80 hasta dahil edildi. Preoperatif ve postoperatif (6. veya 7. gün) solunum fonksiyon testleri karşılaştırıldı. Bulgular: Solunum fonksiyon testlerinde 1. saniyedeki zorlu expiratuvar volüm (FEV1) ve zorlu vital kapasite (FVC) değerleri ölçüldü. FVC'nin Grup P'de grup S'ye göre daha fazla azaldığı tespit edildi (p